Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ สมพ.28 ปีการศึกษา 2562

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.374.6เงิน171. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ สายรัตน์1. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6-1-1. นางสาวปนัดดา ทองละมุล1. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.374เงิน161. เด็กหญิงกันตินันท์ ภิรมย์1. นางสาวฐิติพร มีเดช
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.673เงิน91. นางสาวนันท์นภัส ศรีสุข1. นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.364ทองแดง131. เด็กหญิงเนติมา บุญกอง1. นางรัตนาภรณ์ หัดโถ
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.657เข้าร่วม111. นางสาวศศิตา สุวรรณคำ1. นางสาวสมกมล มีดี
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.377เงิน181. เด็กหญิงกุลนันท์ พลศรี1. นางสาววรรณภา ทองรอง
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6-1-1. นางสาวการนต์ธิรา เจริญชัย1. นางสาวฐิติพร มีเดช
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.680.25ทอง41. นางสาวนิศารัตน์ สาธุการ1. นางรัตนาภรณ์ หัดโถ
10ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.388ทอง81. เด็กหญิงปณิตา วงค์ใหญ่1. นางเกศรา จันทร์แสง
2. เด็กหญิงวริศรา วงศ์เกียรติกำจร2. นางรัตนาภรณ์ หัดโถ
11ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.684.36ทอง61. นางสาวรติรัตน์ โคตรภักดี1. นางเกศรา จันทร์แสง
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.392ทอง41. เด็กชายพฤฒิพงษ์ สมใจ1. นายปิยะพงษ์ ป้องกัน
13คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายพีรวิชญ์ มะลิรักษ์1. นายปิยะพงษ์ ป้องกัน
14คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.383ทอง41. เด็กหญิงจิรัญญา พรมสว่าง1. นางจงรัก ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนาพร สีหะวงษ์2. นางสาวชนพร ศรีเมือง
3. เด็กหญิงวิรัญชนา กันทอง
15คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวบุษกร บุตรศรี1. นางจงรัก ประทุมชาติ
2. นางสาวประกายดาว มนทอง2. นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
3. นายเมธี สุวรรณสิงห์
16คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.387ทอง51. เด็กชายคมชาญ สกุลไทย1. นายปิยะพงษ์ ป้องกัน
2. เด็กหญิงณัฏฐิติกา กาลจักร2. นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงแทนขวัญ ขันทอง
17คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวชนัญชิตา นุกิจ1. นางสาวชนาพร ตรีโชคสุวรรณ
2. นางสาววรางคณา อาษาดี2. นางจงรัก ประทุมชาติ
3. นางสาวสิริวรรณ์ แก้วทอง
18คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.375เงิน61. เด็กชายธนดล หูทอง1. นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
2. เด็กชายภัสพล บรรลุศิลป์2. นางสาวพรชนก เชียงมา
19คณิตศาสตร์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.682ทอง41. นายอภิชาติ เกิดกล้า1. นายชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
2. นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์2. นางจงรัก ประทุมชาติ
20คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.382ทอง41. เด็กหญิงเพียงขวัญ สันโสภา1. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
21คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.680ทอง51. นายนิธินันท์ ช่างสลัก1. นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจ
22คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.384ทอง111. เด็กชายปุรเชษฐ์ วงศ์สุวรรณ1. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
2. เด็กชายพงษ์เทพ ไชยสาร2. นางสาวชนาพร ตรีโชคสุวรรณ
23คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.687ทอง101. นายปวริศ บุราคร1. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
24คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.30เข้าร่วม1. เด็กชายปิติภัทร บุญหวาน1. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
25คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.680ทอง81. นายภัทรพงษ์ เสาเวียง1. นายสรวิชญ์ สว่างภพ
26คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.386ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายภูมิพัฒน์ ใสดาว1. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล
27วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.375.75เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนีรภา ชาภักดี
2. เด็กชายวรปรัชญ์ เฉยกลาง
3. นายอริญชัย แก้วสง่า
1. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
2. นางประพิศ งางาม
28วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวณัฐวิภา ทิพย์อามาตย์1. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
2. นางสาวพรรณปพร บุญตา2. นายปรมินทร์ แก้วดี
3. นายวายุ จันทร
29วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.374เงิน61. เด็กหญิงณัฐณิชา แสนจันทร์1. นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง
2. นางสาวนิกัลยา สีสุภา2. นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม
3. นางสาวพรรณปพร พราวศรี
30วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.673.6เงิน91. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์1. นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งาม
2. นางสาวอนงนาฏ นิสวงศ์2. นางจามจุรี นวลตา
3. นายอัมรินทร์ ผันพลี
31วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.375.4เงิน71. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. เด็กชายคมกฤษณ์ วันทา2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3. เด็กชายภูมิธรรม จวงจันทร์
32วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.687.5ทองชนะเลิศ1. นางสาวชนิดาภรณ์ อุ่นสถิตย์1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. นายพัสกร เสี้ยวทอง2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3. นางสาวศุภวรรณ พรมเคน
33วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.380ทอง61. เด็กหญิงช่อมะขาม มนัส1. นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
2. เด็กหญิงผลาหนุน กุลมี2. นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา
3. เด็กหญิงเบญญาภา สอนภักดี
34วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.387ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีใส1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
35วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.676เงิน81. นางสาวฐิติณัฐฏ์ วงค์ทาวะรมย์1. นางจามจุรี นวลตา
2. นางสาวปภาวรินทร์ ไทยแก้ว2. นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา
36วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.374.9เงิน111. เด็กชายชุณนเกียรติ เงาแจ้ง1. นายปรมินทร์ แก้วดี
2. เด็กชายวงศธร ศรีเลิศ2. นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม
37วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.376.1เงิน51. เด็กชายสิทธิโชค พรมโสภา1. นายปรมินทร์ แก้วดี
2. เด็กชายไชยวัฒน์ บุญน้อม2. นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซม
38สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.388.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกมลชนก กลางมณี1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทพบุตรดึ2. นายทวีชัย ใจพร
3. เด็กหญิงชาลิสา ทองแสน
4. เด็กหญิงประกายดาว คำลาย
5. เด็กหญิงศิริมาศ เทพบุตรดึ
39สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.680.4ทอง81. นางสาวขวัญทิพย์ วรบุตร1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. นางสาวจริตา วงศ์สุธา2. นายทวีชัย ใจพร
3. นางสาวนันทิกานต์ สมรัตน์
4. นางสาวภัทราภรณ์ เดชะคำภู
5. นางสาวหทัยชนก ศรีเลิศ
40สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.381.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงณัฐนิชา ลาลุน1. นางจิรวรรณ ศรีนาม
2. เด็กหญิงณิชากร บุตรธรรมมา2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์ทอง
4. เด็กชายวรภพ บุญเกิ่ง
5. เด็กชายอัคนี สีแดด
41สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.683.88ทอง41. นางสาวพรรณพษา สายสุวรรณ1. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
2. นางสาวรินลณี มหาพลดา2. นางสุพัตรา อินลี
3. นางสาวลลินดา ไชยสุข
4. นางสาวศุภรักษ์ นุ่นน้อย
5. นางสาวอารีรัตน์ จันษรจักร
42สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.688.57ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงกัญญาภา พันนารี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์ เรืองสิทธิ์
4. เด็กหญิงจารุพิชญา พรมงาม
5. เด็กหญิงชลธิชา ผิวอ่อน
6. นายธีรธรรม ยะปะเภา
7. เด็กหญิงนรวร ณัชสุพัฒน์ภาคิน
8. นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย
9. เด็กหญิงนิสา สิริสุข
10. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์
11. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ดอกอินทร์
12. เด็กหญิงพิมพิศา บุญทอง
13. เด็กหญิงพิมวรีย์ จันโท
14. นางสาวภัทราภร สาแก้ว
15. นางสาวมนัสนันท์ วงษ์ทา
16. เด็กหญิงละอองฟ้า หน่อแก้ว
17. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี
18. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์
19. เด็กชายอัคคเดช การสูงเนิน
20. นางสาวแพรชมพู ไกรศร
1. นายทวีชัย ใจพร
2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
3. นางจิรวรรณ ศรีนาม
4. นางสาวนุชนภา สุขใจ
5. นางสาวพิมพ์ชนก คำสม
43สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.383.67ทอง61. เด็กหญิงธณัญญา มะโนรา1. นางสาวนภาพร พระชนะสงคราม
44สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.33ทอง131. เด็กชายวัชเรนทร์ ทองเหลื่อม
2. เด็กหญิงสุปรียา แก่นสาร
1. นางปราณีต ใจพร
2. นางสาวนุชนภา สุขใจ
45สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.689.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุชาวดี ขุนแก้ว
2. นายหาญชัย สมภาวะ
1. นางปราณีต ใจพร
2. นางสาวนุชนภา สุขใจ
46สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.687.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกาญจณาวดี ค้าเจริญ
2. เด็กชายจิรายุทธ จันทะสี
3. นายณวพล ฉันไชย์
4. นายธีรวุฒิ ฮาตะสุ้ย
5. เด็กชายนภสินธุ์ ปลงใจ
6. เด็กหญิงปิ่นสุดา รอดคำทุย
7. เด็กชายพงศกร ทองหยวก
8. เด็กหญิงรติวรนันท์ สาริก
9. เด็กหญิงหิรัญญา สมานมิตร
10. เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภางาม
1. นางสาวณัฐณิชา สุดไชย
2. นางสาวณิชากร สุดไชย
3. นางสุพัตรา อินลี
47สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.384ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงบัวชมพู พันธุ์สุข
2. เด็กหญิงพรนภัทร์ เรืองฤทธิ์
1. นายศักดิ์ชัย อุไร
2. นายทัศพันธ์ จันประทัด
48สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.682ทอง41. นางสาวกัญญาพัชร เข็มทอง
2. นางสาวฉมาสินี สีชมพู
1. นายพิเชฐ อินลี
2. นายศักดิ์ชัย อุไร
49ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงเยาวเรศ สุขสุวรรณ1. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
50ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.682ทอง111. นางสาวกฤตพร ถิระโคตร1. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
51ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.360ทองแดง131. เด็กหญิงสุพิชญา พิมทะปะทัง1. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
52ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.670เงิน101. นางสาวพรทิพย์ บุตรดา1. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
53ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.668ทองแดง131. นายวชิรพงษ์ สุขสุวรรณ1. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
54ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายกฤตนัย สำราญล้ำ
2. นายณฐภัทร สุพร
3. นายทวีทรัพย์ ใจกล้า
4. นายนพณัฐ รัตนวัน
5. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีจันทร์
6. นายเศรษฐเมธี บุญศรี
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
55ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.684ทอง61. นายจิรพัฒน์ สมศรี
2. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
3. นายสุริยะ ผาดาษ
4. นายเกรียงไกร แก้วกอง
5. นายเจนณรงค์ ชมชื่น
6. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
56ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.381.8ทอง101. เด็กชายศักดิ์ศรณ์ คำเอี่ยม1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
57ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.683.8ทอง61. นายสุรศักดิ์ สุดตา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
58ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.382ทอง61. เด็กหญิงชนากานต์ ดีโท่น1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
59ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.676เงิน231. นางสาวธัญณ์นภัส พิริยะพรทวีเดช1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
60ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.380ทอง61. นายนพณัฐ รัตนวัน1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
61ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.684.67ทอง41. นายสุรศักดิ์ สุดตา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
62ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.368ทองแดง141. เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
63ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.686.75ทอง71. นางสาวนิศารัตน์ สาธุการ1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
64ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายรัชพล ประวันเน1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
65ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.684ทอง71. นายพีรวิชญ์ มะลิรักษ์1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
66ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.385.2ทอง61. เด็กหญิงสุพิชญา พิมประทัง1. นายสุภชัย พิมประทัง
67ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.675เงิน141. นางสาวปัทมาดี ขัดโต1. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
68ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.380.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายนพณัฐ รัตนวัน1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
69ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.680ทอง51. นายจิรพัฒน์ สมศรี1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
70ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.387ทอง41. เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
71ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.679เงิน121. นางสาวธัญณ์นภัส พิริยะพรทวีเดช1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
72ศิลปะ-ดนตรีการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.381ทอง41. เด็กชาย กิตตินันท์ ชาติมนตรี1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. เด็กชายกิตติภูมิ บุตรศรีภูมิ2. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
3. นายชัชพิภูมิ พรหมทา3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. เด็กชายธนดล หูทอง
5. นายนพณัฐ รัตนวัน
6. เด็กชายภูริพัฒน์ ใสดาว
7. เด็กชายรัชพล ประวันเน
8. นายวีรศักดิ์ ยามไสย
9. นายศุภชัย ดวงไข
10. เด็กหญิงสุวพิชญ์ แก้วพิกุล
11. นางสาวอทิตยา เหมือนลา
12. เด็กหญิงเมคุมิ อิชิเกะ
73ศิลปะ-ดนตรีการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นาย ปภพ เสงี่ยมศักดิ์1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นายกีรติ รุมพล2. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
3. นายจิรพัฒน์ สมศรี3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว
5. นายปัณณธร สนธิเดชกุล
6. นายพานทองแท้ บุญชิต
7. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
8. นายสุทัศน์ ถนอมใจ
9. นายสุริยะ ผาดาษ
10. นายอรรถวุฒิ อ่อนมา
11. นายอัมรินทร์ ผันพลี
74ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.386.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
75ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายอริญชัย แก้วสง่า1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
76ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6-1-1. นายจิรภัทร สมศรี1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
77ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิง ชญานิน สุวรรณศรี1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
2. เด็กชาย บุญชัย บุญชิต2. นายศุภชัย พิมประทัง
3. เด็กหญิงกมลรัตน์ สว่างวงษ์3. นายจักรพงษ์ เจริญกิจพาณิชย์
4. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี4. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
5. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี
6. เด็กหญิงกิรติญา พิมพ์ทอง
7. เด็กหญิงขวัญณภัทร กระสังข์
8. เด็กชายชญานนท์ ธินบุปผา
9. เด็กหญิงญาตาวี สุขแสง
10. เด็กชายณฐกร ศรีสวน
11. เด็กชายธนภัทร ชารี
12. เด็กหญิงพนิดา กรงทอง
13. เด็กชายพีรณัฐ วงศ์ขันธ์
14. เด็กชายยศภัทร หอมหุน
15. เด็กหญิงศศิรดา ดวงสิงห์
16. เด็กหญิงสุชัญญา สมศิริ
17. เด็กหญิงสุปรียา แก่นสาร
18. เด็กหญิงเบญญทิพย์ ตระกลูโศภิษฐ์
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประจิม
20. เด็กชายเพทาย อุไรเข
21. เด็กหญิงโยชณา น้อยวรรณะ
78ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจิรัฏฐ์ สะโสดา1. นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช
2. เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย2. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
3. เด็กหญิงปนัดดา ศรีวะรมณ์3. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
4. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
5. เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มพา
6. เด็กหญิงฟาบียืโอล่า ขนิษฐา นอยเฮ้าส์
7. เด็กชายภูวรินทร์ ลุนคำ
8. เด็กหญิงลักษณารีย์ จองบุญวัฒนา
9. เด็กชายเด็กชายชาคริต วงษ์ทา
79ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.388ทองชนะเลิศ1. เด็กชายจิรัฏฐ์ สะโสดา1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. เด็กชายชาคริต วงษ์ทา2. นายศุภชัย พิมปะทัง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา สองเมือง3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. เด็กหญิงธนพร ไทยปิยะ4. นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช
5. เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
6. เด็กหญิงปนัดดา ศรีวะรมณ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
8. เด็กหญิงปุญญาพร สีวะสุทธิ์
9. เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มพา
10. เด็กหญิงฟาบีย์โอล่า ขนิษฐา นอยเฮ้าส์
11. เด็กชายภูวรินทร์ ลุนคำ
12. เด็กหญิงลักษณารีย์ จองบุญวัฒนา
13. เด็กหญิงสิริยากร ศรีสุภา
14. เด็กหญิงสุปะวีร์ วงษ์นาลอย
80ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.694.75ทองชนะเลิศ1. นายชัยวัฒน์ คำเสียง1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. นางสาวณัฐริกา ชนะมี2. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
81ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.380.3ทอง51. เด็กหญิงภูมิสิริ จวงจันทร์1. Mr.Christopher Osment
82ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.674.4เงิน41. นายสิทธิพล ศรีดาเรียน1. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่
83ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.388.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสิริอาภา รักไทยแสนทวี1. Mr.Vindy Mbom Abungwo
84ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.686.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรชนก จึงตระกูล1. นางสาวอนัญญา ยอดจักร์
85ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.390.75ทองชนะเลิศ1. เด็กชายณัฐนนท์ นนท์ศิลา1. Mr.Kevin Navarro
2. เด็กหญิงนิชากร ชิตวัน2. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
3. เด็กหญิงวิภาดา พิชัยศิริ
4. เด็กหญิงศิรินทร จันทพันธ์
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภางาม
86ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6-1-
87ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงณัฐชยา เครือวัลย์1. Mr.Michael M. Duay
2. เด็กชายภณัฐวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์2. นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
88ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.659เข้าร่วม161. นางสาวพิชชานันท์ บำรุง1. นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
89ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.376เงิน41. เด็กหญิงกรวีร์ วงษารักษ์1. นางสาวอนัญญา ยอดจักร์
2. เด็กหญิงธนานันท์ พงษ์ธนู2. MissYao ying
90ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.674.5เงิน51. นางสาวขนิษฐากานต์ กิ่งทวยหาญ1. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่
2. นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรีย์2. MissWang haiyu
91ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.683.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายจิรัฏศรุต โรจน์พุฒิไชย1. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
2. นางสาวปัณฑิตา สุภาพ2. MissYao ying
92ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.677.33เงิน51. นางสาวกาญจน์นิชชา โนนสูง1. นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
2. นายนิติรัฐการณ์ หมายสุข2. MissWang haiyu
3. นายปัณณธร สนธิเดชกุล
4. นางสาวพนิชดา แดงบุญเรือง
5. นางสาวศลิษา ทองดี
93ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกฤตพร ถิระโคตร1. นางสาวบังอร ศรีเนตร
94กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.371.75เงิน51. เด็กหญิงภธพร รัตนพันธ์1. นางสาวอริศศา ดาทอง
2. เด็กหญิงมุฑิตา แก้วสาลี2. นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
3. เด็กหญิงรริศรา พรมกอง
4. นางสาวรัตติกาล ธรรมลี
5. เด็กหญิงวันฟ้าใส รองสุพรรณ
95คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.682ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายพีรวัส อุตมะ1. นางสาวฎายิน ลีลา
2. นายสิทธิพร จันทพันธ์2. นางสาวฐิติพร มีเดช
96คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ วงวาฬ1. นางอละสา เถาว์รินทร์
2. นายอริญชัย แก้วสง่า
97คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.367ทองแดง71. เด็กชายประภวิษณ์ุ คันที1. นางอละสา เถาว์รินทร์
2. เด็กชายวิชญ์พล พรมเสน
98คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว1. นางสาวฎายิน ลีลา
2. นายพชรพล เชิดรัมย์2. นางสาวฐิติพร มีเดช
99คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.360ทองแดง91. เด็กชายกิติภูมิ บุตรศรีภูมิ1. นางอละสา เถาว์รินทร์
2. เด็กชายธนกร สมหาญ
100การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้า1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. เด็กชายวัชเรนทร์ ทองเหลื่อม2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย ศรีหาวงศ์
101การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.689ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายจักรภพ หิมะคุณ1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. นายณัฏ ศรบุญทอง2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. นายพิสิษฐ์ นามวิชัย
102การงานอาชีพการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.389ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมัลลิกา แดงบุญเรือง1. นางสาวบุญญิศา ลัดดา
2. เด็กหญิงวิริยา อู่ไม้2. นางสุประวีณ์ ทานะ
3. เด็กชายสุรนันท์ แว่นแก้ว
103การงานอาชีพการประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวกรวิภา ก้อนแก้ว1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. นางสาวณัชปภา โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ2. นางสาวบุญญิศา ลัดดา
3. นางสาวปิยนันท์ นักบุญ
104การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.389ทอง41. เด็กหญิงพรธีรา โหงษา1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. เด็กชายภูตะวัน เปรมจิตต์2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. เด็กชายศัสพงศ์ มั่นเข็มทอง
105การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.687ทอง51. นางสาวจุฑามาศ โกสุมสิริ1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดวงจิตต์2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. นางสาวศิโรรัตน์ แก้วเกิด
106การงานอาชีพการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกนกวรรณ ศุภศร1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. เด็กหญิงกุลิสรา วังสินธ์2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. เด็กหญิงณัฐนิชา เนียมจันทร์
107การงานอาชีพการประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.691ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวณัฐณิชา บัวชุม1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. นางสาวศุจิกา พิมกรณ์2. นางสาวบุญญิศา ลัดดา
3. นางสาวอิสริยาภรณ์ ไชยบอน
108การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.383ทอง51. เด็กหญิงกันตา ไชยไย1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. เด็กหญิงจีราพา วราพุฒ2. นางสาวบุญญิศา ลัดดา
3. เด็กหญิงชณัฐฏา โสวรรณ์
109การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.689ทอง61. นางสาวกนกพร เทียมทัศ1. นางสุประวีณ์ ทานะ
2. นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล2. นางสาวบุญญิศา ลัดดา
3. นางสาวภัทราวดี จันใด
110การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.389ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงธนพร ฤกษ์ยาม1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงภัทราพร สายสิงห์2. นางเกศรา จันทร์แสง
3. เด็กหญิงสิรินภา ลุนศรี
111การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.691ทองชนะเลิศ1. นายนายธนพล พลหาญ1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวนิรชา นนท์ตา2. นางเกศรา จันทร์แสง
3. นายภานุพงศ์ พะวงค์
112ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.391.34ทองชนะเลิศ1. เด็กชายภูบดี ศรีโสดา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
113ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายธรรมคุณ สัมฤทธิ์1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง