Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.673.8เงิน361. นางสาวชนิดาภรณ์ อุ่นสถิตย์
2. นายพัสกร เสี้ยวทอง
3. นางสาวศุภวรรณ พรมเคน
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
2ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.380.25ทอง201. เด็กชายจิรัฏฐ์ สะโสดา
2. เด็กชายชาคริต วงษ์ทา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา สองเมือง
4. เด็กหญิงธนพร ไทยปิยะ
5. เด็กชายธนวัฒน์ สุริโย
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ดอกอินทรื
7. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐประสพ
8. เด็กชายพีรติ ศิริพุ่มพา
9. เด็กชายภูวรินทร์ ลุนคำ
10. เด็กหญิงลักษณารีย์ จองบุญวัฒนา
11. เด็กหญิงสิริยากร ศรีสุภา
12. เด็กหญิงสุปะวีร์ วงษ์นาลอย
13. เด็กหญิงอภิญญา แก้มมูล
14. เด็กหญิงอรุถณี วรจักร์
1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นายศุภชัย พิมปะทัง
3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิช
3ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.684ทอง211. นายชัยวัฒน์ คำเสียง
2. นางสาวณัฐริกา ชนะมี
1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
4ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.381.8ทอง461. เด็กชายณัฐนนท์ นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงนิชากร ชิตวัน
3. เด็กหญิงวิภาดา พิชัยศิริ
4. เด็กหญิงศิรินทร จันทพันธ์
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภางาม
1. Mr.Kevin Navarro
2. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.392.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้า
2. เด็กชายวัชเรนทร์ ทองเหลื่อม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย ศรีหาวงศ์
1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
6การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.388.6ทอง91. เด็กหญิงผลาหนุน กุลมี
2. เด็กหญิงภัทราพร สายสิงห์
3. เด็กหญิงโยชณา น้อยวรรณะ
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา จันทร์แสง
7การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.688.4ทอง321. นายธนพล พลหาญ
2. นายภานุพงศ์ พะวงค์
3. นายอัษฏายุธ คำเสียง
1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางเกศรา จันทร์แสง
8ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.388.9ทอง131. เด็กชายภูบดี ศรีโสดา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง