Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3ทอง1. เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีใส2. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3. เด็กชายวชิรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์"
2สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6ทอง1. นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อ1. นายทวีชัย ใจพร
2. เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัติ2. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
3. นายณัฎ ศรบุญทอง3. นางจิรวรรณ ศรีนาม
4. นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์4. นายธนศักดิ์ เวทนา
5. นางสาวดาริน คะมี5. นางสาวนุชนภา สุขใจ
6. นางสาวธันชนก คำจันทร์
7. นายธิติกรณ์ ระวิชัย
8. นายธีรธรรม ยะประเภา
9. นายนราธิวัฒน์ เจริญชัย
10. นางสาวบัวชมพู คำทวี
11. นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคล
12. นายพิสิษฐ์ นามวิชัย
13. นางสาวภัทรวดี จันใด
14. นางสาวศิริมณี ไชยโพธิ์
15. นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดช
16. นางสาวอนงนาฎ นิสวงค์
17. นางสาวอังษณา โพธิจันทร์
18. นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุล
19. นายเศรษฐสิริ บุญศรี
20. เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศร
3ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6ทอง1. นายกริชศักดา สาขา1. นายสุภรณ์ พรหมคุณ
2. นางสาวจิดาภา โสภาลี2. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
3. นายจิรพัฒน์ สมศรี3. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
4. นางสาวจิราวดี ดอกคำ4. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
5. นางสาวชฎาวรรณ ทองจันทร์5. นายสุรศักดิ์ พะประโคน
6. นางสาวชนานันท์ บุษราคัม6. นางจิตรดา แจ่มปัญญา
7. เด็กชายชัชพิภูมิ พรหมทา7. นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
8. นางสาวฐิตาภา ศิริโสตณ์8. นายทัศพันธ์ จันประทัด
9. นายฐิติภัทร พรหมคุณ
10. นางสาวฐิติมา พิมพา
11. นายทินภัทร บุษบา
12. นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์
13. นายธวัชชัย พวงเพรช
14. นางสาวธารทิพย์ ศรีเชียงหาม
15. เด็กชายนพณัฐ รัตนวัน
16. นางสาวนภัสวรรณ กุหลาบขาว
17. นางสาวบุญธีรา แฝงบุญ
18. นางสาวปณิดา สิทธฺิคุณ
19. เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสง
20. เด็กหญิงปิยธิดา ดิษฐ์ประสพ
21. นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อ
22. นายพชร ถิระโคตร
23. เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรือง
24. นางสาวพรชนก จึงตระกูล
25. นางสาวพรพิมล นาริต
26. นายพานทองแท้ บุญชิต
27. นางสาวพิชชาภา ชัยชาญ
28. เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันต์
29. นางสาวภัทราพร สระแก้ว
30. นายภูริพัฒน์ คำหล้า
31. นางสาวรัชนีกร วรรณวงษ์
32. นายวชิรวิทย์ บัวทอง
33. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลี
34. นางสาววิชญาพร นามภักดี
35. เด็กหญิงศลิษา ทองดี
36. เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์
37. เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลา
38. นายอัมรินทร์ ผันพลี
39. นายเจนณรงค์ ชมชื่น
40. นายเทวินทร์ นามรัตน์ศรี"
4ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6ทอง1. นายชัยวัฒน์ คำเสียง1. นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์
2. นางสาวณัฐริกา ชนะมี2. นายศุภชัย พิมทะปะทัง
5การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3ทอง1. เด็กชายจักรภพ หิมะคุณ1. นายวิจักษณ์ ทองเพชร
2. เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์2. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม
3. เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุล
6การงานอาชีพการประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3ทอง1. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
1. นางสาวฐิติพร มีเดช
2. นางเกศรา จันทร์แสง
7การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3ทอง1. เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรง1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์2. นางสุประวีณ์ ทานะ
3. เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
8การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6ทอง1. นางสาวจิดาภา จันเหลือง1. นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่
3. นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำ2. นางสาวมุกดา บรรณบุบผา
9ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3ทอง1. เด็กชายภูบดี ศรีโสดา1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง
10ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3ทอง1. เด็กชายธรรมคุณ สัมฤทธิ์1. นายไกรสยาม น้อยมิ่ง