Loading

ชื่อ-สกุลตำแหน่งผลงาน/รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษผลงานดีเด่นระดับทอง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายสุรศักดิ์ พะประโคนรองผู้อำนวยการรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา2560ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรศักดิ์ พะประโคนรองผู้อำนวยการผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1 - ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการ-ได้รับการยกย่องเป็นคนดี ศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการ-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทจับล็อก รางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กิโลขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๔๔ “สงขลาเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทต่อสู้ รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๕๗ กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “ชุมพร – ระนองเกมส์”รอบคัดเลือกภาค 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ม.1-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครู-เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครู-เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครู-เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครู-เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
นางสาวจินดาพร แก้วคำครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
-เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6
นายศุภชัย พิมทะปะทังครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นายศุภชัย พิมทะปะทังครู-เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6
นายศุภชัย พิมทะปะทังครู-เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1- ม.6
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครู-เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครู-เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1- ม.6
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครู-เหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
นางสาวฎายิน ลีลาครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวฐิติพร มีเดชครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิจักษ์ ทองเพชรครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายสุรศักดิ์ บุญมางามครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ครูผู้ฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
เหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
เหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
นางเกศรา จันทร์แสงครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายทวีชัย ใจพรครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางจิรวรรณ ศรีนามครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายสิทธิศักดิ์ โสลุนครูผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายปรมินทร์ แก้วดีครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นางสาววรรณภา ทองรองครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นางสาวบังอร ศรีเนตรครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทร์สพฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นางสาวพรภวิษา โสพลนักเรียนเหรียญทองแดง กีฬายูยิตสูประเภทจับล็อก รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไปประเทศกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"
นางสาวจิดาภา โสภาลีนักเรียนเหรียญเงิน กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กิโลกรัมขึ้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “ชุมพร – ระนองเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 3
นายกริชศักดิ์ดา สาขานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายกฤษดา   หยั่งบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวจิดาภา โสภาลีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงชฎาวรรณ ทองจันทร์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายชินดนัย ฝังสิมมานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงญาณิศา บัวสุขนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายฐิติภัทร พรหมคุณนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวฐิติมา พิมพานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายทองแท่ง นิธิกุมภีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายทินภัทร บุษบานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวบุญธีรา แฝงบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญโตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวปิยดา   หฤแสงนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายพชร ถิระโครตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวพรชนก จึงตระกูลนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายพานทองแท้ บุญชิตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวพิชชาภา ชัยชาญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวภัควีนุช   ศรีบูรณ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายภูมิพัฒน์  การสูงเนินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายภูริพัฒน์ คำหล้านักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวรดา สิริโสตร์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวชิรวิทย์   บัวทองนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาววิชญาพร นามภักดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิศรุต ศรีใสนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิสา เกตวุฒินักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาววีรยา แก่นสารนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงศลิษา ทองดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายศิริศักดิ์ เทพวงค์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวศุภวรรณ พรมเคนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงสุวัชนา มังคะการนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวอัญญรัตน์ บุญทศนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายอาทินันท์ ราชาอาจนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายเจนณรงค์ ชมชื่นนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กชายเทวินทร์ นามรัตน์ศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ คำเสียงนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงณัฐริกา ชนะมีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ประจำปีการศึกษา 2560
นายฉลองบุญ อรัญนักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวปวีณา พนัสนักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายสุทธินันท์ แดงบุญเรืองนักเรียนเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายพฤฒิพงษ์ สุตะพันธ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายศุภกร นุติประพันธ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายอธิชล อนุพันธ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงญาณิกา เจริญศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงวราคณา อาษาดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงศศิตา สุวรรณคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวฐิติพร นิยมนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นางสาวพรรณบุปผา พานิคมนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายศิริวัฒน์ ศิริวุฒินักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายสกลภัทร  ละมูลมอญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวกฤตพร  ถิระโคตรนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวกานต์ธีรา เจริญชัยนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศรีสมบัตินักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายจิตติชัย  พิมพานักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวชนิภรณ์  บุญเนาว์นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายณัชผไทศักดิ์  ทองมหานักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวดาริน  คะมีนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวธัญชนก  คำจันทร์นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายนันทชา สมนึกนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงนิรชา นนท์ตานักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวบัวชมพู คำทวีนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
เด็กหญิงประภาศิริ คงสิมนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายปิยะพล นุแรมรัมย์นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคลนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวภัทรวดี จันใดนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายมินทราดา  สุทธาบุญนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวายุ  จันทรนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวอังษณา  โพธิจันทร์นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
นางสาวเกล้าฟ้า ดำมุงคุลนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560