Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครูที่ปรึกษา
ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.693.33ทอง51. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.692ทอง121. เด็กชายชัยวัฒน์   คำเสียง1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์2. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.692ทอง122. เด็กหญิงณัฐริกา  ชนะมี1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์2. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.687ทอง261. นายพฤฒิพงษ์  สุตะพันธ์1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร 2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.687ทอง262. นายศุภกร  นุติประพันธ์1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร 2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.687ทอง263. นายอธิชล  อนุพันธ์1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร 2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.386ทอง481. เด็กหญิงญาณิกา  เจริญศรี1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.386ทอง482. เด็กหญิงวราคณา  อาษาดี1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.386ทอง483. เด็กหญิงศศิตา  สุวรรณคำ1. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.685ทอง231. นายสกลภัทร  ละมูลมอญ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.684ทอง291. นางสาวฐิติพร  นิยม1. นางเกศรา  จันทร์แสง 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.684ทอง292. นางสาวพรรณบุปผา  พานิคม1. นางเกศรา  จันทร์แสง 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.684ทอง293. นายศิริวัฒน์  ศิริวุฒิ1. นางเกศรา  จันทร์แสง 2. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.684ทอง391. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง331. นายกริชศักดิ์ดา   สาขา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง332. นายกฤษดา   หยั่งบุญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง333. นางสาวจิดาภา   โสภาลี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง334. เด็กชายจิรพัฒน์   สมศรี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง335. นางสาวจิราวดี   ดอกคำ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง336. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทองจันทร์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง337. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง338. นายชินดนัย   ฝังสิมมา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง339. เด็กหญิงญาณิศา  บัวสุข1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3310. นายฐิติภัทร   พรหมคุณ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3311. นางสาวฐิติมา  พิมพา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3312. เด็กชายทองแท่ง  นิธิกุมภี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3313. นายทินภัทร   บุษบา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3314. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3315. นางสาวนภัทรสรณ์   พราวแดง1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3316. นางสาวบุญธีรา   แฝงบุญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3317. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญโต1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3318. นางสาวปิยดา   หฤแสง1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3319. นายพชร  ถิระโครต1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3320. นางสาวพรชนก  จึงตระกูล1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3321. เด็กชายพานทองแท้   บุญชิต1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3322. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3323. นางสาวภัควีนุช   ศรีบูรณ์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3324. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3325. เด็กชายภูริพัฒน์  คำหล้า1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3326. นางสาวรดา   สิริโสตร์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3327. นายวชิรวิทย์   บัวทอง1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3328. นางสาววิชญาพร   นามภักดี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3329. นายวิศรุต  ศรีใส1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3330. นายวิสา   เกตวุฒิ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3331. นางสาววีรยา   แก่นสาร1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3332. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3333. นายศิริศักดิ์   เทพวงค์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3334. นางสาวศุภวรรณ  พรมเคน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3335. เด็กหญิงสุวัชนา   มังคะการ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3336. นางสาวอัญญรัตน์   บุญทศ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3337. เด็กชายอัมรินทร์   ผันพลี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3338. นายอาทินันท์  ราชาอาจ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3339. เด็กชายเจนณรงค์   ชมชื่น1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.682.4ทอง3340. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง6. นางสาวจิตรลดา  แจ่มปัญญา7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ8. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.682ทอง261. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทอง91. นายฉลองบุญ  อรัญ1. นางสาวฎายิน  ลีลา 2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทอง92. นางสาวปวีณา  พนัส1. นางสาวฎายิน  ลีลา 2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.680ทอง93. นายสุทธินันท์  แดงบุญเรือง1. นางสาวฎายิน  ลีลา 2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน261. นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อ1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน262. นางสาวกฤตพร  ถิระโคตร1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน263. นางสาวกานต์ธีรา  เจริญชัย1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน264. เด็กหญิงกานต์สิรี  เจริญศรีสมบัติ1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน265. นายจิตติชัย  พิมพา1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน266. นางสาวชนิภรณ์  บุญเนาว์1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน267. นายณัชผไทศักดิ์  ทองมหา1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน268. นางสาวดาริน  คะมี1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน269. นางสาวธัญชนก  คำจันทร์1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2610. นายนันทชา  สมนึก1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2611. เด็กหญิงนิรชา  นนท์ตา1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2612. นางสาวบัวชมพู  คำทวี1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2613. เด็กหญิงประภาศิริ  คงสิม1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2614. นายปิยะพล  นุแรมรัมย์1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2615. นางสาวพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2616. นางสาวภัทรวดี  จันใด1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2617. นายมินทราดา  สุทธาบุญ1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2618. นายวายุ  จันทร1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2619. นางสาวอังษณา  โพธิจันทร์1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.679.8เงิน2620. นางสาวเกล้าฟ้า  ดำมุงคุล1. นายทวีชัย  ใจพร2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม3. นายกิตติพงษ์  ทัดประไพร4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์5. นายสิทธิศักดิ์  โสลุน
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-1. นางสาวกมลวัลย์  บุตรไชย1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-2. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเสนา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-3. นางสาวชัชชญา  สายทรัพย์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-4. นายชินดนัย  ฝังสิมมา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-5. นายพชร  ถิระโคตร1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-6. นางสาวภัควีนุช  ศรีบูรณ์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-7. นางสาวรดา  ศิริโสตร์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6-1-8. นางสาววีรยา  แก่นสาร1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ