Loading

ชื่อ-สกุลตำแหน่งผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้บริหารรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลาผู้บริหารเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทต่อสู้ รางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูประเภทต่อสู้ รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ประเภทการต่อสู้บุคคลชาย รางวัลเหรียญทองแดง รุ่น E น้ำหนัก ๕๕ – ๕๙ กิโลกรัมการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ว่าที่ร้อยโท ประหยัด หัดโถครูรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าที่ร้อยโท ประหยัด หัดโถครูเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครูเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครูเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครูเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมิ่งครูเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครูเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจินดาพร แก้วคำครูเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจินดาพร แก้วคำครูเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางรัตนาภรณ์ หัดโถครูเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุรศักดิ์ บุญมางามครูเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายธนศักย์ ตยะพักตร์ครูเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายทัศพันธ์ จันประทัดครูเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายพิเชฐ อินลีครูเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวดวงสมร กาบมาลีครูเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
Miss Joo Yeon Kangครูเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
Miss Joo Yeon Kangครูเหรียญทองแดง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางอละสา เถาว์รินทร์ครูเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจักรวาล ดวงศรีนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวรมย์ธีรา พันธะสานักเรียนรางวัลเหรียญเงิน กีฬายูยิตสูประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพรรษวุฒิ วรรณวงษ์นักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาปันจักสีลัต ประเภทการต่อสู้บุคคลชาย รุ่น E น้ำหนัก ๕๕ – ๕๙ กิโลกรัมการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์”ประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวธรรมมาภรณ์ สายสุดนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายพัสกร เสี้ยวทองนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงศุภวรรณ พรมเคนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายชนะทิพย์ กุลบุญญานักเรียนเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายรัฐภูมิ ทองอ้มนักเรียนเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายกฤษดา หยั่งบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจิดาภา โสภาลีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงชฎาวรรณ ทองจันทร์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงชลดา ขันชัยนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายชวนันท์ อินทร์ดานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายชินดนัย ฝังสิมมานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงญานิศา บัวสุขนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายฐิติภัทร พรหมคุณนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวฐิติมา พิมพานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวณัฐมล กุลพิลานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงดาริน คะมีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายทินภัทร บุษบานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายธนภัทร พรหมคุณนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๔ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๕ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวนภัทรสรณ์ พราวแดงนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวนภัส แก้วปัตตะนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวบุญธีรา แฝงบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๘ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญโตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายพชร ถิรโคตรนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายพานทองแท้ บุญชิตนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวพิชชาภา ชัยชาญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวพิชญาภา สร้อยเสนนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๔ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายภูมิพัฒน์ การสูงเนินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๕ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวชิรวิทย์ บัวทองนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาววิชญาพร นามภักดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวิศรุต ศรีใสนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๘ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวิสา เกตุวุฒินักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๘๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงศลิษา ทองดีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายศิริศักดิ์ เทพวงศ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสกลภัทร ละมูญมอญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวสุภาพร นพพะนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงสุวัชนา มังคะการนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๔ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายหาญชนะ บุญทินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๕ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายอาทินันท์ ราชาอาจนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายเจนณรงค์ ชมชื่นนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายเทวินทร์ นามรัตน์ศรีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๙๘ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวบุญธีรา แฝงบุญนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจิราวดี ดอกคำนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงญาณีศา จันดวงสีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงฐิตาภา ศิริโสตร์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายฐิติเนตย์ เวชกามานักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธนกฤต สีมาวันนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธวัชชัย พวงเพชรนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงนาตญาภรณ์ ศิริบูรณ์นักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงพรชนก จึงตระกูลนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงศุจิกา พิมกรนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายเชิดทรงศักดิ์ โสรถาวรนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายกฤตชลักษณ์ แก้วธานีนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายศิลป์ภัศศะ ตะเคียนศกนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธีรพล พรหนองแสงนักเรียนเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายพันธบัตร ศรีทองนักเรียนเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ – ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวเบญจพร บุตรศรีนักเรียนเหรียญเงิน การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวธารญา เลิศศรีนักเรียนเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวปวีณา พนัสนักเรียนเหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.๔ – ม.๖ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายศุภเสกข์ ศรีพันธ์นักเรียนเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธนวัฒน์ เกษกุลนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายนนทกิตติ์ จิตจงนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายอนิรุธ ลำสมุทรนักเรียนเหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.