Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559

หมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครูที่ปรึกษา
ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.693.33ทอง81. นายคฑาวุฒิ   หินเงินนายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.692.5ทอง201. นายนายกฤตชลักษณ์   แก้วธาณี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.692.5ทอง202. นายศิลป์ภัศศะ   ตะเคียนศก1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง51. นายกฤษดา  หยั่งบุญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง52. นายคฑาวุฒิ   หินเงิน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง53. นางสาวจิดาภา  โสภาลี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง54. เด็กชายจิรพัฒน์  สมศรี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง55. นางสาวจิราวดี    ดอกคำ 1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง56. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทองจันทร์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง57. เด็กหญิงชลดา  ขันชัย1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง58. นายชวนันท์   อินทร์ดา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง59. นายชินดนัย  ฝังสิมมา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง510. เด็กหญิงญานิศา  บัวสุข1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง511. นายฐิติภัทร  พรหมคุณ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง512. นางสาวฐิติมา  พิมพา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง513. นางสาวณัฐมล  กุลพิลา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง514. เด็กหญิงดาริน  คะมี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง515. นายทินภัทร  บุษบา1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง516. นายธนภัทร  พรหมคุณ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง517. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง518. นางสาวนภัทรสรณ์  พราวเเดง1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง519. นางสาวนภัส  แก้วปัตตะ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง520. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง521. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญโต1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง522. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอิ้อ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง523. นายพชร  ถิระโคตร1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง524. เด็กชายพานทองแท้   บุญชิต1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง525. นางสาวพิชชาภา  ชัยชาญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง526. นางสาวพิชญาภา  สร้อยเสน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง527. นายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง528. นายวชิรวิทย์  บัวทอง1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง529. นางสาววิชญาพร  นามภักดี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง530. นายวิศรุต  ศรีใส1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง531. นายวิสา  เกตุวุฒิ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง532. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง533. นายศิริศักดิ์  เทพวงศ์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง534. นายสกลภัทร  ละมูญมอญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง535. นางสาวสุภาพร  นพพะ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง536. เด็กหญิงสุวัชนา  มังคะการ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง537. นายหารชนะ  บุญทิน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง538. นายอาทินันท์  ราชาอาจ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง539. เด็กชายเจนณรงค์  ชมชื่น1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.689ทอง540. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา5. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ6. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ7. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.388ทอง91. เด็กชายจิรพัฒน์  สมศรีนายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.685ทอง201. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง251. เด็กหญิงญาณิศา   จันดวงสี 1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง252. เด็กหญิงฐิตาภา   ศิริโสตร์ 1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง253. เด็กชายฐิติเนตย์  เวชกามา1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง254. เด็กชายธนกฤต  สีมาวัน1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง255. เด็กชายธวัชชัย  พวงเพชร1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง256. เด็กหญิงนาตญาภรณ์   ศิริบูรณ์ 1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง257. เด็กหญิงพรชนก   จึงตระกูล 1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง258. เด็กหญิงศุจิกา   พิมกร 1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง259. เด็กชายอัมรินทร์  ผันผลี1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385ทอง2510. เด็กชายเชิดทรงศักดิ์  โสรถาวร1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.382.25ทอง241. เด็กหญิงธรรมมาภรณ์   สายสุด1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นายคงกะพัน  ชัยพร
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.382.25ทอง242. เด็กชายพัสกร  เสี้ยวทอง1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นายคงกะพัน  ชัยพร
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.382.25ทอง243. เด็กหญิงศุภวรรณ  พรมเคน1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นายคงกะพัน  ชัยพร
วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.681.5ทอง141. นายชนะทิพย์  กุลบุญญา1. นายคงกะพัน  ชัยพร
วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.681.5ทอง142. นายรัฐภูมิ  ทองอ้ม1. นายคงกะพัน  ชัยพร
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.680.2ทอง151. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.377เงิน141. เด็กชายชายศุภเสกข์   ศรีพันธ์1. นายคงกะพัน  ชัยพร2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.377เงิน142. เด็กชายธนวัฒน์  เกษกุล1. นายคงกะพัน  ชัยพร2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.377เงิน143. เด็กชายนนทกิตติ์  จิตจง1. นายคงกะพัน  ชัยพร2. นางอละสา  เถาว์รินทร์
ภาษาต่างประเทศการนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.675.6เงิน61. นางสาวธารญา  เลิศศรี1. Miss Joo Yeon  Kang
ภาษาต่างประเทศการนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.675.6เงิน62. นางสาวปวีณา  พนัส1. Miss Joo Yeon  Kang
ภาษาต่างประเทศการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.670.5เงิน121. นางสาวเบญจพร  บุตรศรี1. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.370เงิน311. เด็กชายธีรพล  พรหนองแสง1. นายทัศพันธ์  จันประทัด2. นายพิเชฐ  อินลี
สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.370เงิน312. เด็กชายพันธบัตร  ศรีทอง1. นายทัศพันธ์  จันประทัด2. นายพิเชฐ  อินลี
ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.667.82ทองแดง131. นายอนิรุธ  ลำสมุทร1. Miss Joo Yeon  Kang