Loading

ชื่อ-สกุลตำแหน่งผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงานที่มอบรางวัล
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558ประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00102 การบริหารหลักสูตรประเทศสพฐ.
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55210 ทักษะการบริหารแนวใหม่ประเทศสพฐ.
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.1-ม.6 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00102 การบริหารหลักสูตรประเทศสพฐ.
นางนวลอนงค์ วุฒิเสลารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55210 ทักษะการบริหารแนวใหม่ประเทศสพฐ.
นายวิเศษ น้อยมิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55210 ทักษะการบริหารแนวใหม่ประเทศสพฐ.
นายวิเศษ น้อยมิ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00102 การบริหารหลักสูตรประเทศสพฐ.
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารประเทศสพฐ.
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 55210 ทักษะการบริหารแนวใหม่ประเทศสพฐ.
นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นางสาวชญนิษฐ์ เขตสกุลครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2558ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58301 หลักการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ Coachingประเทศสพฐ.
นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสพฐ.
นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารประเทศสพฐ.
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครููรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2558ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถครููรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2558ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55113 เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นายสรวิชญ์ สว่างภพครููรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2558ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายสรวิชญ์ สว่างภพครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดผลประเมินผลประเทศสพฐ.
นางสาวสมกมล มีดีครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2558ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวฐิติพร มีเดชครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวฐิติพร มีเดชครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงประเทศสพฐ.
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสพฐ.
นางสาวฏายิน ลีลาครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวฏายิน ลีลาครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางเกศรา จันทร์แสงครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1- 3 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางเกศรา จันทร์แสงครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58102 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ประเทศสพฐ.
นางสาวดวงสมร กาบมาลีครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1- 3ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวดวงสมร กาบมาลีครู ชำนาญการพิเศษครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (BOOT CAMP) ที่โรงแรมบาสบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรีระดับประเทศสพฐ
นางสาวดวงสมร กาบมาลีครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02109 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาประเทศสพฐ.
นางสาวบังอร ศรีเนตรครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวบังอร ศรีเนตรครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นางศิริพร นามจันทราครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารประเทศสพฐ.
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ครููครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (BOOT CAMP) ที่โรงแรมบาสบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรีระดับประเทศสพฐ
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสพฐ.
นางสาวอนันญา ยอดจักร์ครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวอนันญา ยอดจักร์ครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55106 ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาประเทศสพฐ.
นางจงรัก ประทุมชาติครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางจงรัก ประทุมชาติครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55109 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55108 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
นายพิเชฐ อินลีครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นายศักดิ์ชัย อุไรครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นายศักดิ์ชัย อุไรครููได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณบุรี
นายศักดิ์ชัย อุไรครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้นประเทศสพฐ.
นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 1-3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58302 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้นประเทศสพฐ.
นางสุพัตรา อินลีครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสุพัตรา อินลีครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประเทศสพฐ.
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58105 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารประเทศสพฐ.
นายวิจักษณ์ ทองเพชรครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 1-3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวิจักษณ์ ทองเพชรครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาประเทศสพฐ.
นายสุภรณ์ พรมคุณครู ชำนาญการพิเศษได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นายสุภรณ์ พรมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม. 4-6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรมคุณครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประเทศสพฐ.
นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทาครููได้รับยกย่องเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่นประจำปี 2558ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทาครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.1-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจินดาพร แก้วคำครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.1-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจินดาพร แก้วคำครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประเทศสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมื่งครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม.1-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมื่งครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประเทศสพฐ.
นายไกรสยาม น้อยมื่งครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวแคน ระดับชั้น ม.4-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครููครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58104 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนประเทศสพฐ.
นางสาวอริศศา ดาทองครููได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมTEPE 00219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การพัฒนาระบบแนะแนวประเทศสพฐ.
นางสาววรรณภา ทองรองครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55302 ห้องเรียนคุณภาพ 5ด้านประเทศสพฐ.
นางสาววรรณภา ทองรองครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมอTEPE 02111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาประเทศสพฐ.
นางสาวสมกมล มีดีครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมอTEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นางรัตนาภรณ์ หัดโถได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมอTEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นางวิราวรรณ ยกพลครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมอTEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นางสิรินาท พันธ์รัมย์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00217 สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ : การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency)ประเทศสพฐ.
นายปิยะพงษ์ ป้องกันครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประเทศสพฐ.
นางสาวกรประภา สระแก้วได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55114 ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นางประพิศ งางามได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสพฐ.
นายปรมินทร์ แก้วดีครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55112 ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประเทศสพฐ.
นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55111วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55111วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55114 ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00103 การประกันคุณภาพการศึกษาประเทศสพฐ.
นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02115 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เคมี สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสพฐ.
นางกรภัทธ์ โชติเจริญปรีดาได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02301 การฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการประเทศสพฐ.
นางอละสา เถาว์รินทร์ครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55301 จิตวิญญาณความเป็นครูประเทศสพฐ.
นายสุรศักดิ์ บุญมางามได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 00106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเทศสพฐ.
นางสุประวีณ์ ทานะได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 02132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประเทศสพฐ.
นายทวีชัย ใจพรครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55104 สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
นางปราณีต ใจพรครู ชำนาญการพิเศษได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55104 สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรพนักงานราชการได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55206 การพัฒนาการคิดขั้นสูงประเทศสพฐ.
นางสาวนวลจันทร์ อุไรสายพนักงานราชการได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม TEPE 55111 วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเทศสพฐ.
เด็กหญิงธนัชชา กำลังหาญนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงตณิตตา ลุคส์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงกมลชนก หงษ์พิพิธนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายขจรศักดิ์ แซ่เตียนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวงศกร เชื้อนิลนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.7ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวงศกร เชื้อนิลนักเรียนรางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศกระทรวงศึกษาธิการ
เด็กชายเมทะนี เพ็งแจ่มนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายพฤฒิพงษ์ สุตะพันธ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายศุภกร นุติประพันธ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายศุภกร นุติประพันธ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก.ถึง 63 กก.(หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวรมย์ธีรา พันธะสานักเรียนได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวนิตยา สุวไกรนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. ขึ้นไป.(ชาย) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นายฐาปกรณ์ ศรีสุขนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. ขึ้นไป.(ชาย) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นายฐาปกรณ์ ศรีสุขนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ยูยิตสู ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก.ถึง 52 กก.(หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวจักรวาล ดวงศรีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูยิตสู ประเภทNewaza รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก. (หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นางสาวจักรวาล ดวงศรีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. (หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นางสาวอาทิตยา อินทร์แก้วนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ยูโด (ทีมหญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นางสาวพรภวิษา โสพลนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ยูโด (ทีมหญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นางสาวศตานันท์ พันธะสานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. (หญิง) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2558ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี
นายกิตติพงษ์ ดำพะธิกนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.4-6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายกิตติพงษ์ ดำพะธิกนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคฑาวุฒิ หินเงินนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม. 1- 3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายบารมี ไชยศรีษะนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายกิตติรักษ์ แก้วธานีนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.