Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียน
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.392.5ทอง41. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานการแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.688.8ทอง161. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.688ทอง51. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย1. นางสาวฎายิน   ลีลา
คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.688ทอง52. นายวงศกร  เชื้อนิล1. นางสาวฎายิน   ลีลา
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.387.4ทอง401. เด็กชายพฤฒิพงษ์   สุตะพันธ์1. นายวิจักษณ์   ทองเพชร2. นางสาวจามจุรี   ซำบุญมี
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.387.4ทอง402. เด็กชายศุภกร   นุติประพันธ์1. นายวิจักษณ์   ทองเพชร2. นางสาวจามจุรี   ซำบุญมี
การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.387.4ทอง403. เด็กชายเมทะนี   เพ็งแจ่ม1. นายวิจักษณ์   ทองเพชร2. นางสาวจามจุรี   ซำบุญมี
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.387ทอง281. เด็กหญิงกมลชนก   หงษ์พิพิธ1. นางสาวดวงสมร   กาบมาลี2. นางเกศรา   จันทร์แสง
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.387ทอง282. เด็กหญิงตณิตตา   ลุคส์1. นางสาวดวงสมร   กาบมาลี2. นางเกศรา   จันทร์แสง
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.387ทอง283. เด็กหญิงธนัชชา   กำลังหาญ1. นางสาวดวงสมร   กาบมาลี2. นางเกศรา   จันทร์แสง
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.686.8ทอง81. นายกตติพงษ์  ดำพะธิก1. นายสภรณ์  พรหมคุณ
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.685.9ทอง241. นายกิตติพงษ์  ดำพะธิก1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง221. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มทอง1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง222. นายกิตติพงษ์  ดำพะธิก1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง223. นายคฑาวุฒิ  หินเงิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง224. นายคณิตินเมธา  โพธิ์ขาว1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง225. นางสาวจิดาภา  โสภาลี1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง226. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมบุตร1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง227. นางสาวจิราวดี  ดอกคำ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง228. นางสาวชญาพรณ์  ศุภศร1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง229. นางสาวชนกนันท์  สมนึก1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2210. นางสาวชลธิชา  เข็มโคตร1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2211. นางสาวชลิญญา  ถ่อแก้ว1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2212. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2213. นางสาวฐิติมา  พิมพา1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2214. นางสาวณัฐมล  กุลพิลา1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2215. เด็กหญิงดาริน  คะมี1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2216. นายธนวิทย์  บรรลุศิลป์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2217. นางสาวธิติวรดา  ขอร่ม1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2218. นายธีรุตน์  เสนคราม1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2219. เด็กหญิงบุญธีรา  แสงบุญ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2220. นายปฏิภาน  แก้ววิเศษ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2221. นางสาวปัทมา  แก้วเภา1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2222. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอื้อ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2223. นายพชร  ถิระโคตร1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2224. นายพชรพล  นามพรม1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2225. เด็กหญิงพิชชาภา  ชัยชาญ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2226. นางสาวพิชญาภา  สร้อยเสน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2227. เด็กหญิงภัควีนุช  ศรีบูรณ์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2228. เด็กชายภูมิพัฒน์  การสูงเนิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2229. นางสาวรดา  ศิริโสตร์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2230. นายรัฐพล   ทองอ้ม1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2231. นางสาววชิราพรรณ  บัวพันธ์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2232. นายวิศรุต  ศรีใส1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2233. นายศรุต  ศรีสันต์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2234. นายศิริศักดิ์  เทพวงศ์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2235. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2236. นายหาญชนะ  บุญทิน1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2237. นายอนุสรณ์  ปิยะพันธ์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2238. นางสาวอัญชลีกร  ดอกอินทร์1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2239. เด็กหญิงอัญรัตน  บุญทศ1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.684.8ทอง2240. นายเธียรธาร  สะโสดา1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง2. นางสาวสุทธิวรรณ  แก้วจันทา3. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ4. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.682ทอง261. นายกฤตชลักษณ์   แก้วธานี1. นายธนศักดิ์   ตยะพักตร์
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.682ทอง262. เด็กชายบารมี   ไชยศรีษะ1. นายธนศักดิ์   ตยะพักตร์
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.380ทอง81. เด็กชายกฤษดา   หยั่งบุญ1. นายคงกะพัน   ชัยพร2. นายอละสา   เถาว์รินทร์
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.380ทอง82. เด็กชายบัญญัติ   ประมนต์1. นายคงกะพัน   ชัยพร2. นายอละสา   เถาว์รินทร์
หุ่นยนต์การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.380ทอง83. เด็กชายอนุวัฒน์   เถาว์รินทร์1. นายคงกะพัน   ชัยพร2. นายอละสา   เถาว์รินทร์