Loading

ชื่อ-สกุลตำแหน่งผลงานที่ได้รับ/รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงานที่มอบรางวัล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษโรงเรียนโรงเรียนแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว”ประเทศองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางเกศรา จันทร์แสงครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางเกศรา จันทร์แสงครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวฐิติพร มีเดชครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางสาวฐิติพร มีเดชครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวฐิติพร มีเดชครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีครู ชำนาญการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายวิจักษณ์ ทองเพชรครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายวิจักษณ์ ทองเพชรครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุรศักดิ์ บุญมางามพนักงานราชการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายสุรศักดิ์ บุญมางามพนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายศักดิ์ชัย อุไรพนักงานราชการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายศักดิ์ชัย อุไรพนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชนิดกีฬายูโด ประเภททีมรุ่น น้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม ขั้นไป การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายศักดิ์ชัย อุไรพนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชนิดกีฬายูโด ประเภททีม (หญิง) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43นครราชสีมาเกมส์ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทย
นายศักดิ์ชัย อุไรพนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวฎายิน ลีลาครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวฎายิน ลีลาครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายคงกะพัน ชัยพรครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายสมศักดิ์ วีสันเทียะพนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสมศักดิ์ วีสันเทียะพนักงานราชการรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายสุภรณ์ พรหมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นายสุภรณ์ พรหมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสุภรณ์ พรหมคุณครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวจินดาพร แก้วคำครู อัตราจ้างครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์พนักงานราชการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายพิเชฐ อินลีครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายพิเชฐ อินลีครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางศิริพร นามจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางศิริพร นามจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางวิราวรรณ ยกพลครู ชำนาญการพิเศษรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศสำนักเลขาธิการคุรุสภา
นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสุพัตรา อินลีครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสุพัตรา อินลีครู ชำนาญการพิเศษครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางประพิศ งางามครู ชำนาญการพิเศษได้รับทุนของโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบEnglish Bilingual Education ( EBE ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7กันยายน 2557 – 18 ตุลาคม 2557
นางรัตนาภรณ์ หัดโถครู ชำนาญการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
ว่าที่ร้อยโท ประหยัด หัดโถครูครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
ว่าที่ร้อยโท ประหยัด หัดโถครูครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชครู ชำนาญการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงไอศิกา แก่นสารนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูมิภักดิ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงวลัยภรณ์ นนท์นาทนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายนนทวัฒน์ สายเคนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงปุณยาพร นวลศิรินักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงจิรวดี ดอกคำนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวพรภวิษา โสพลนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชนิดกีฬายูโด ประเภททีมรุ่น น้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม ขั้นไป การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทย
นางสาวพรภวิษา โสพลนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชนิดกีฬายูโด ประเภททีม (หญิง) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43นครราชสีมาเกมส์ประจำปีการศึกษา2557ระดับประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทย
นางสาวพิทยารัตน์ มณีสารนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวศุภกร ศรีเลิสกุลเดชา
นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวทิพยรัตน์ คำเฮืองนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 -ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายขจรศักดิ์ แซ่เตียนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัตินักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายวงศกร เชื้อนิลนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัตินักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายขจรศักดิ์ แซ่เตียนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัตินักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายฐิติภัทร พรหมคุณนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธนวิทย์ บรรลุศิลป์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายธรร์พณธร หาระวงค์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2559ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายภูมิพัฒน์ การสูงเนินนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2560ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายภูวนัย ธรรมวิเศษนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายวิสา เกตุวุฒินักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2562ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวณธรีย์ ยอดพยุนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวนิรมล สุขนวลนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นายสิทธิกร พิทักษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2559ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวธนพรรณ วิริยะกุลนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวธันยากร พรหนองแสนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวพลอยไพริน จงรักษ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวพิมพ์ชนก ชมทองนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
นางสาวอาทิตยา อินทร์แก้วนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงกนิษฐา บุตรศรีนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2557ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงชรินรัตน์ ไชยเสนานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2558ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายชินดนัย ฝังสิมมานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2559ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายณัฐวรรธน์ เป็นสุขนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2560ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงปรายฟ้า ด้วงสูงเนินนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายพชร ถิระโคตรนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2562ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงรดา ศิริโสตร์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กหญิงวัชราวลี เวชกามานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายศิริศักดิ์ เทพวงศ์นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2565ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.
เด็กชายเธียรรัตน์ สะโสดานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา2566ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสพฐ.