Loading

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557

หมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครูที่ปรึกษา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.389.33ทอง101. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.688.6ทอง111. นางสาวณธรีย์  ยอดพยุง1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.688.6ทอง112. นางสาวนิรมล  สุขนวล1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.688.6ทอง113. นายสิทธิกร  พิทักษา1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง131. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง132. เด็กชายธนวิทย์  บรรลุศิลป์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง133. เด็กชายธรรพ์ณธร  หาระวงค์1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง134. เด็กชายภูมิพัฒน์  กาสูงเนิน1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง135. เด็กชายภูวนัย  ธรรมวิเศษ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.387.8ทอง136. เด็กชายวิสา  เกตุวุฒิ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.685.8ทอง141. นางสาวทิพยรัตน์  คำเฮือง1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.685.8ทอง142. นางสาวพิทยารัตน์  มณีสาร1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.685.8ทอง143. นางสาวศุภกร  ศรีเลิศกุลเดชา1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง221. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรศรี1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง222. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชเสนา1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง223. เด็กชายชินดนัย  ฝังสิมมา1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง224. เด็กชายณัฐวรรธน์  เป็นสุข1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง225. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง226. เด็กชายพชร  ถิรโคตร1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง227. เด็กหญิงรดา  ศิริโสตร์1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง228. เด็กหญิงวัชราวลี  เวชกามา1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง229. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.385.2ทอง2210. เด็กชายเธียรรัตน์  สะโสดา1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.385ทอง111. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.384.6ทอง131. เด็กหญิงปุณยาพร  นวลศิริ1. นางศิริพร  นามจันทรา
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.383ทอง241. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูมิภักดิ์1. นางเกศรา  จันทร์แสง2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.383ทอง242. เด็กหญิงวลัยภรณ์  นนท์นาท1. นางเกศรา  จันทร์แสง2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.383ทอง243. เด็กหญิงไอศิกา  แก่นสาร1. นางเกศรา  จันทร์แสง2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.681.67ทอง251. นายกฤตชลักษณ์  แก้วธานี1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.681.67ทอง252. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.4ทอง221. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสุพัตรา  อินลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.4ทอง222. นายชลิต  นิ่มแสง1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสุพัตรา  อินลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.4ทอง223. นางสาวทิติยาภรณ์  ลัทธิรมย์1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสุพัตรา  อินลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.4ทอง224. นายวงศกร  เชื้อนิล1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสุพัตรา  อินลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.681.4ทอง225. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสุพัตรา  อินลี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.2ทอง371. นางสาวธนพรรณ  วิริยะกุล1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.2ทอง372. นางสาวธันยากร  พรหนองแสน1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.2ทอง373. นางสาวพลอยไพริน  จงรักษ์1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.2ทอง374. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมทอง1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.2ทอง375. นางสาวอาทิตยา  อินทร์แก้ว1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.678.8เงิน461. นายนนทวัฒน์  สายเคน1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.678.8เงิน461. นายนนทวัฒน์  สายเคน1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.675.6เงิน181. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง1. นายคงกะพัน   ชัยพร
วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.675.6เงิน182. นายสุวโรจน์  บุญคำ1. นายคงกะพัน   ชัยพร
คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.672.5เงิน501. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.672.5เงิน502. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ1. นางสาวฎายิน  ลีลา2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.662.5ทองแดง441. นางสาวชนิสรา  อุดร1. นายศักดิ์ชัย  อุไร2. นายพิเชฐ  อินลี
สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.662.5ทองแดง442. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย1. นายศักดิ์ชัย  อุไร2. นายพิเชฐ  อินลี