“การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) “

– ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ร่างประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

– ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่ม

ใส่ความเห็น