ผู้วิจัย นางจงรัก ประทุมชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น