ชื่อผู้วิจัย        นางรัตนาภรณ์  หัดโถ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ชื่อวิจัย          การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

                      ศรีสะเกษ   โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

ใส่ความเห็น