ตัวเเทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สาขา Innovation สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นางสาวชนัญชิตา นุกิจ ม.5/3
2. นายพชรพล เชิดรัมย์ ม.5/3

ใส่ความเห็น