โรงเรียนจัด กิจกรรมตรวจสุขภาพของนักเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และป้องกันตนเองได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแกด ต.โพธิ์ ต.คูซอด ต.หนองคู ต.น้ำคำ อนุเคราะห์บุคลากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน วันที่ 14 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น