โรงเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ต.ไพรพัฬนา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให่นักเรียนได้ฝึกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการทำงานร่วมกับสังคม อีกทั้งเป็นการแนะแนวการศึกษา ทักษะการใช้ชีวิตให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา จัดกิจกรรมวันที่ 14 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น