โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ “โครงการสอนวิชาชีพ และการสร้างคนดีสู่สังคม” แก่นักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น