โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562

ใส่ความเห็น