โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการ English program จัดงาน “Halloween 2019” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาพ : นางสาวณัฐณิชา สุไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ใส่ความเห็น