โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” จำนวน 8 ชั่วโมง ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อนวัตกรรมต่อไป วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องดอยตุง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานผู้เข้ารับการอบรม : บัญชื่อสื่อการเรียนรู้ สว.ศก.

ใส่ความเห็น