โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน จัดการอบรมเรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องดอยตุง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น