โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “มุทิตาจิต…แด่คุณครูด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูทั้ง 4 ท่าน

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฯ
นางสาววรรณภา ทองรอง
นายพิเชฐ อินลี
นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย

ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 30 กันยายน 2562
* สามารถอัพโหลดภาพเพิ่มได้…ขอบคุณค่ะ *

ใส่ความเห็น