โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลคะแนนระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

3. แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รายชื่อนักเรียนดังนี้

1) นางสาวศุภวรรณ พรมเคน
2) นางสาวกานต์ธิรา เจริญชัย
3) นายพัสกร เสี้ยวทอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคะแนนระดับเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1) เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีใส
2) เด็กหญิงกมลวรรณ คารศรี
3) เด็กชายวชิรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์

คุณครูผู้ควบคุมดูแล
ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถ
คุณครูปฐมาภรณ์ อาทิเวช

ใส่ความเห็น