ระดับชั้นจำนวนนักเรียนรวม
ชาย
หญิง
ม. 1
58
49
107
ม. 2
34
57
91
ม. 3
44
49
92
รวม ม.ต้น
136
155
291
ม. 4
30
50
80
ม. 5
44
47
91
ม. 6
27
45
72
รวม ม.ปลาย
101
142
243
รวมทั้งหมด237297534