โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2547

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2556