ที่ชื่อ-สกุลอีเมลสื่อการเรียนรู้
1นายคณาวุฒิ พรหมทาKanawut@swsk.ac.thhttp://Kanawut.swsk.ac.th/
2นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญาChitlada@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/chitlada62
3นายสุรศักดิ์ พะประโคนSurasakP@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/SurasakP
4นางสาวฐิติพร มีเดชThitiporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/thitipornmeedet
5นางสาวสมกมล มีดีSomkamol@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/somkamolmeedee/
6นางจงรัก ประทุมชาติJongrak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/krujongrak/
7นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลChayanit@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/chayanit62
8นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์aomandtom@gmail.comhttps://sites.google.com/view/chittapan
9นางกัญญารัตน์ พรหมคุณGanyarath@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/ganyarathnoi
10นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งามNatthanicha@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/ajkookkikswsk
11นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชPatamaporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/teacherpatamaporn/
12นายปรมินทร์ แก้วดีParamin@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/paramin01
13นางประพิศ งางามPrapit@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/krujoo
14นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์pissa_mai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/pissamainan
15นางสาวมุกดา บรรณบุบผาMookda@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/mookda2
16นางสาวดวงสมร กาบมาลีDuangsamorn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/duangsamon
17นางสาวบังอร ศรีเนตรBungon@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/chutiornsi
18นางเกศรา จันทร์แสงKedsara@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/kruked
19นายทวีชัย ใจพรThaweechai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/thaweexai
20นางปราณีต ใจพรPraneet@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/praneetjaiporn
21นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์Punyapat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/punyapatsutapan
22นางสุพัตรา อินลีSupatra@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/supatrainlee
23นายสุภรณ์ พรหมคุณSuporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/supornspk/
24นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์Paiwan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/paiwan
25นายวิจักษณ์ ทองเพชรVijak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/vijak-thongpet
26นางสาวฎายิน ลีลาDayin@swsk.ac.thhttps://dayin.swsk.ac.th
https://sites.google.com/swsk.ac.th/dayinsar
27นางอละสา เถาว์รินทร์Alasa@swsk.ac.th
28นางปาริชาติ กองวัสสกุลณีParichat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/parichatkon/
29นางรัตนาภรณ์ หัดโถRattanaporn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/kru-rattanaporn
30นายสรวิชญ์ สว่างภพSorawich@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/sorawichsawangpop
31นางสาวรุธีร์ แอพเพียซแซมKornprapa@swsk.ac.th
32นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดาKrorapat@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/krorapat1
33นายประหยัด หัดโถPrayad@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/pratong2
34นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองPongsak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/pongsakd
35นายนายปิยะพงษ์ ป้องกันPiyapong@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/piyapong-pongkun
36นางจามจุรี นวลตาCharmchuree@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/charmchuree
37นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยมJutamas@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/jutamas-kamiam/
38นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Nalineenart@swsk.ac.th
39นางจิรวรรณ ศรีนามJirawan@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/jirawan8064/
40นายศักดิ์ชัย อุไรSakchai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/sakchai
41นายศุภชัย พิมทะปะทังSupachai@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/supachaipimtapatag
42นางสุประวีณ์ ทานะSuprawee@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/suprawee-2
43นายสุรศักดิ์ บุญมางามSurasakB@swsk.ac.th
44นางสาวอริศศา ดาทองArissa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/arissadathong
45นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์Tanasak@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/social-teacher-tanasak
46นางสาวอชิรญาณ์ฎาษ์ วงษ์พินิจAchirayada@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/view/achirayada
47นางสาวบุญญิศา ลัดดาBoonyisa@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/boonyisa
48นายจักรพงศ์ เจริญกิจพานิชTongTong0193@gmail.comhttps://sites.google.com/view/jaikhon
49นายนิติวุฒิ มณีสอนnitiwoot2534@gmail.comhttps://sites.google.com/view/nitiwoo
50English ProgramDuangsamorn@swsk.ac.thhttps://sites.google.com/swsk.ac.th/epswsk