swsk Knowledge Management : แหล่งการเรียนรู้ตามวิถีพ่ออยู่อย่างพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลี่ 9 จากวารสารชัยพัฒนา)

จากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังกล่าว โรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตที่มั่นคง เรียนรู้วิถีและแนวทางการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษจาก อดีต ปัจจุบัน อนาคต ประกอบกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำมีบริเวณพื้นที่เหมาะสำหรับการสร้างแหล่งเรียนรู้นักเรียนได้ศึกษาทักษะชีวิตและเรียนรู้อย่างรอบด้านจากประสบการณ์จริง เป็นการศึกษาเรียนรู้วิถีพ่อหลวงตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการทุ่มเท เสียสละและการร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทำให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่

https://sites.google.com/swsk.ac.th/swskkm9

แหล่งเรียนรู้ที่ 1 เอื้อมมือลงดินเก็บกินได้

ศึกษาและเรียนรู้การทำนาด้วยประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นอาชีพของบรรพบุรุษจากอดีตถึงปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาเมื่อถึงฤดูกาลก็ก้มหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดไว้เลี้ยงครอบครัวและคนทั้งประเทศ มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก่ แปลงนาสาธิต โรงผลิตข้าวสาร

แหล่งเรียนรู้ที่ 2 มหัศจรรย์พืชพรรณไทย

ความหลากหลายพันธุ์หลายชนิดของผลไม้ไทย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกที่ทุกฤดูกาล มีไว้เก็บรับประทาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสร้างรายได้แก่ประเทศชาติ มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ มะนาว กล้วย มะขาม กระท้อน มะกอกน้ำ

แหล่งเรียนรู้ที่ 3 ไฉไลชีวิตชีวา

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามฤดูกาลไว้ประกอบอาหาร บำรุงรักษาและดูแลเองเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในครอบครัวมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ พืชผักตามฤดูกาล สะเดาทะวาย ไผ่ ตะไคร้ ข่า

แหล่งเรียนรู้ที่ 4 เพิ่มค่ามั่งมีมั่งมูล

เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์ มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงหมูป่า การเลี้ยงไก่ปากโอ่ง

แหล่งเรียนรู้ที่ 5 เพิ่มพูนเก็บดินไปเป็นดาว

เห็นคุณค่าของการนำเอามูลสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม มีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ การทำปุ๋ยสดจากไส้เดือนดิน การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ การทำปุ๋ยจากเศษผัก ผลไม้

แหล่งเรียนรู้ที่ 6 สุกสกาวขอทานเป็นเศรษฐี

เปรียบเทียบให้เห็นภาพคนเก็บขยะที่ถูกทุกคนมองว่าเป็นคนยากจนแต่หารู้ไม่ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่หลายๆคนที่มีความขยัน

แหล่งเรียนรู้ที่ 7 สุขีใช้เงินเป็นเห็นเงินออม

รู้จักการเก็บออมเป็นภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน