English program : DEBATE

โครงการ English program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมการ DEBATE ของนักเรียนใน โครงการ English program ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 

**************************************************************
ภาพถ่าย
นายพีรวัส อุตมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ใส่ความเห็น

ติดต่อโรงเรียน