โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2562

ศธ 04258/4108 ปกติ 2

Read more

ส่งนักเรียนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และเข้าค่ายหัวแหลม ตุลาคม 2019 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562

ศธ 04258/4100 ปกติ 2

Read more

การประเมินสมรรถนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ที่ ศธ 04258/ว4089 ป

Read more

ด่วนที่สุด – แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาในการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

ศธ04258/4081 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาในการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81/">Read more

การประชุมสัมมนา “การเตรียมตัวก่อนเกษียณและการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”

ศธ 04258/4058 ปกติ 2

Read more

การแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญ

ศธ 04258/ว4061 ปกติ

Read more

ด่วนที่สุด – การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

ศธ 04258/4039 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/">Read more

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศธ 04258/4040 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2562" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/">Read more

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๔๐๓๒ ด่

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99/">Read more

ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมการเข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

ที่ศธ 04258/3963 ปกต

Read more