ด่วน – การประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Mathematics and Computer Science for The Era of Artificial Intelligence: AI) สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”

ศธ04258/ว4233 ด่วน 2

ด่วน – การประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Mathematics and Computer Science for The Era of Artificial Intelligence: AI) สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81/">Read more

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ที่ ศธ 04258/ว4227 ป

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ที่ ศธ 04258/4210 ปก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธ 04258/4077 ปกติ 2

Read more

ด่วนที่สุดการสมัครแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04258/4167 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การสมัครแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88/">Read more

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ศธ 04258/ว 4189 ปกติ

Read more