ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนในสังกัดให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันและพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์”

ศธ 04258/4580 ปกติ 2

Read more

ด่วนที่สุด – การประชุมเตรียมการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/4574 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การประชุมเตรียมการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95/">Read more

การประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานของนักเรียน เครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการและน

Read more

ด่วนที่สุด – การสำรวจอาคารหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/ว4551 ด่วนท

ด่วนที่สุด – การสำรวจอาคารหรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย จังหวัดศรีสะเกษ" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84/">Read more

ด่วนที่สุด – แจ้งเลื่อนกำหนดการการประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ04258/4539 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – แจ้งเลื่อนกำหนดการการประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81/">Read more

ด่วนที่สุด – รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ศธ 04258/4521 ด่วนที

ด่วนที่สุด – รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/">Read more

การรับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อ การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ผู้เกษียณอายุราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

ศธ 04258/4344 ปกติ 2

Read more

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

ศธ 04258/4478 ด่วนที

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99-3/">Read more

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ 04258/4427 ปกติ 2

Read more

ด่วนที่สุด – การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

ศธ 04258/4415 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99/">Read more

ด่วนที่สุด – การประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04258/4466 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93-2/">Read more

ด่วนที่สุด – การประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04258/4465 ด่วนที

ด่วนที่สุด – การประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93/">Read more

ด่วนที่สุด – ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04258/4475 ด่วนที

ด่วนที่สุด – ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e/">Read more

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์เสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศธ04258/4375 ด่วนที่

ด่วนที่สุด – ประชาสัมพันธ์เสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99-2/">Read more

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ส 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ส 2562

ศธ 04258/ว4290 ปกติ

Read more

ด่วนที่สุด – ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์”

ศธ 04258/4321 ด่วนที

ด่วนที่สุด – ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์”" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8-2/">Read more

ด่วนที่สุด – ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์”

ศธ 04258/4321 ด่วนที

ด่วนที่สุด – ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์”" href="http://swsk.ac.th/2018/%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8/">Read more