แบบฟอร์ม สว.ศก.

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานบุคคล

งาน
รายละเอียด
งานบุคคลใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บันทึกข้อความขอสับเปลี่ยนเวรยาม
งานการเงินใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความขอเบิกเงินพิเศษอื่นๆ
สัญญาการยืมเงิน
บันทึกข้อความขอผ่อนผันค่าอาหารและอื่นๆ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
งานสวัสดิการใบเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
งานพัสดุบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน (แบบ สว.ศก. แผน01)
ใบยืมพัสดุ
งานยานพาหนะแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ