ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตั้งอยู่อาคารประดู่แดง (อาคาร 108) ชั้น 1  มีจำนวน  3  ห้อง ได้แก่
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 1  สำหรับนักเรียน ม.ปลาย ห้องเรียนภาษาไทย
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 2  สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 3  สำหรับนักเรียน ม.ต้น ห้องเรียนภาษาไทย

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 1. ถอดรองเท้าและวางเข้าที่ให้เป็นระเบียบ
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
 3. ทำความเคารพทุกครั้งที่เข้าห้องและออกจากห้อง
 4. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์
 5. ลงชื่อเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 6. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนการใช้งาน หากพบชำรุดให้แจ้งครูผู้ดูแล
 7. ช่วยกันรักษาทรัพย์สินในห้องคอมพิวเตอร์ไม่ให้เกิดความเสียหาย
 8. รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
 9. ช่วยกันรักษาความสะอาดให้ห้องและหน้าห้องเสมอ
 10. เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งให้ปิดเครื่องและหน้าจอ เลื่อนเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
 11. ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา