ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  นันทวิสิทธิ์
ตำแหน่งวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  79493
สถานศึกษา/หน่วยงาน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
เกิดวันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2504  

ภูมิลำเนา  

บ้านคู้ยายหมี  ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  54/628  หมู่ที่ 10
ตำบล โพธิ์  อำเภอ เมือง  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000
โทรศัพท์ (บ้าน) 045- 615857   โทรศัพท์ส่วนตัว  08-17257437

 

 

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย บริหารทั่วไป

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
ตำแหน่งรองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย บริหารงานบุคคล
ฝ่าย งบประมาณและแผนงาน

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
ตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

 • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 โรงเรียนไตรมิตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส พ.ศ.
 • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 68 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 089-8487613

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนไตรมิตร ปี 2534-2540
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 (5) โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 12 ธันวาคม 2540
 • อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4 กรกฎาคม 2543
 • อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 30 กันยายน 2545
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 23 มกราคม 2546
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 26 กันยายน 2554

 

 

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย กิจการหอพัก

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ