ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  นันทวิสิทธิ์
ตำแหน่งวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  79493
สถานศึกษา/หน่วยงาน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  

ประวัติส่วนตัว

สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
เกิดวันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2504  

ภูมิลำเนา  

บ้านคู้ยายหมี  ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  54/628  หมู่ที่ 10
ตำบล โพธิ์  อำเภอ เมือง  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000
โทรศัพท์ (บ้าน) 045- 615857   โทรศัพท์ส่วนตัว  08-17257437

 

 

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย บริหารทั่วไป

นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
ตำแหน่งรองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย บริหารงานบุคคล
ฝ่าย งบประมาณและแผนงาน

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
ตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย กิจการหอพัก

นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ