รายชื่อนักเรียน

ปีการศึกษา 2560

ที่เลขที่ชื่อ-สกุลชั้นครูที่ปรึกษา 1ครูที่ปรึกษา 2ครูที่ปรึกษา 3
11เด็กชายเกรียงไกร ไชยกิจม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
22เด็กชายเจตดิลก จันทาทิพย์ม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
33เด็กชายเปรมสิทธิ์ ดวงจันทร์ม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
44เด็กชายเศรษฐเมธี บุญศรีม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
55เด็กชายกฤตนัย สำราญล้ำม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
66เด็กชายกิตติโชติ อาจหาญม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
77เด็กชายกิตติภพ สีบุญเรืองม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
88เด็กชายกุญช์วิสิฎฐ์ โสรัสพัฒนวงศ์สิริม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
99เด็กชายคมสัน วังคะฮาดม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1010เด็กชายชนะชัย สาบุตรดาม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1111เด็กชายชัชพิภูมิ์ พรหมทาม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1212เด็กชายชัยสิทธิ์ กลิ่นทัพม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1313เด็กชายณฐภัทร พรรณสนม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1414เด็กชายณฐภัทร สุพรม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1515เด็กชายณัฐนนท์ คานกลางม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1616เด็กชายณัฐนันท์ ทุมอ้มม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1717เด็กชายณัฐพล พิมพ์ทองม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1818เด็กชายณัฐวุฒิ คงชยณัฐม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
1919เด็กชายณัฐศักดิ์ วรสารม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2020เด็กชายตะวัน แบนท้วมม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2121เด็กชายทวีทรัพย์ ใจกล้าม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2222เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประจิมม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2323เด็กหญิงเยาวเรศ สุขสุวรรณม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2424เด็กหญิงจุฑามณี สายศิริม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2525เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อักษรม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2626เด็กหญิงชญานิน สุวรรณศรีม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2727เด็กหญิงญาตาวี สุขแสงม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2828เด็กหญิงณรัตนา อำไพม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
2929เด็กหญิงธณัญญา มะโนราม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
3030เด็กหญิงธนานันท์ พงษ์ธนูม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
3131เด็กหญิงพิมพิลัย โทชัยม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
3232เด็กหญิงภัทรวดี สระบุรีม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
3333เด็กหญิงมิ่งขวัญ ยานะรมย์ม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
3434เด็กหญิงปราณพัชวรรณ ตังธนพิพัฒน์ม.1/1นายวิจักษณ์ ทองเพชรนายทวีชัย ใจพรนางจิรวรรณ ศรีนาม
351เด็กชายธนวัฒน์ คำเสนม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
362เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้าม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
373เด็กชายนนทพัฒน์ ธรรมรสม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
384เด็กชายนพณัฐ รัตนวันม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
395เด็กชายพงศ์พนิชย์ วันดีม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
406เด็กชายพัทธดนย์ วรบุตรม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
417เด็กชายพีรณัฐ วงค์ขันธ์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
428เด็กชายภัทรพล สาระมูม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
439เด็กชายภูตะวัน เปรมจิตต์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4410เด็กชายภูบดี ศรีโสดาม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4511เด็กชายมนุเชษฐ์ พรมวรรณาม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4612เด็กชายรามิล สุจริตม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4713เด็กชายวชิรวิชญ์ จินตนาม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4814เด็กชายวรปรัชญ์ เฉยกลางม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
4915เด็กชายวัชเรนทร์ ทองเหลื่อมม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5016เด็กชายวีระศักดิ์ ยามไสยม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5117เด็กชายศัสพงศ์ มั่นเข็มทองม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5218เด็กชายศิวัฒน์ แก้วปัตตะม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5319เด็กชายศุกล สมพงษ์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5420เด็กชายศุภชัย ดวงไขม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5521เด็กชายสรรค์ติชัย ศรีหาวงศ์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5622เด็กชายสุทธิรักษ์ ขวาวเดชม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5723เด็กชายศักย์ศรณ์ คำเหลี่ยมม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5824เด็กชายทักษิณาวรรต เทพสางม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
5925เด็กหญิงมุฑิตา แก้วสาลีม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6026เด็กหญิงรริสรา พรมกองม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6127เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมลีม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6228เด็กหญิงวันฟ้าใส รองสุพรรณม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6329เด็กหญิงสุจิตรา เสาหงษ์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6430เด็กหญิงสุปรียา แก่นสารม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6531เด็กหญิงสุปาญญ์ สุขศิริม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6632เด็กหญิงอทิตยา เหมือนลาม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6733เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เติบม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
6834เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีจันทร์ม.1/2นายสุภรณ์ พรหมคุณนางสาวอริศศา ดาทองนางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย
691เด็กชายจิณณวัตร ยาหอมม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
702เด็กชายประภวิษณ์ คันทีม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
713เด็กชายพฤฒิพงษ์ สมใจม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
724เด็กชายภัทรพงษ์ เสาเวียงม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
735เด็กชายภัสพล บรรลุศิลป์ม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
746เด็กชายวิชญ์พล พรมเสนม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
757เด็กชายสรยุทธ อิทธิเวชสกุลม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
768เด็กชายอริญชัย แก้วสง่าม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
779เด็กหญิงเครือวัลย์ สำเภาทองม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
7810เด็กหญิงเบญญาภา สอนภักดีม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
7911เด็กหญิงเพียงขวัญ สันโสภาม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8012เด็กหญิงกวินทิพย์ พันธ์สำโรงม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8113เด็กหญิงจิรัญญา พรมสว่างม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8214เด็กหญิงช่อมะขาม มนัสม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8315เด็กหญิงณัฐชยา เครือวัลย์ม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8416เด็กหญิงณัฐณิชา แสนจันทร์ม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8517เด็กหญิงธัญวรัตน์ กิจไพบูลย์ชัยม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8618เด็กหญิงนิกัลยา สีสุภาม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8719เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองสิทธิ์ม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8820เด็กหญิงบัวชมพู พันธุ์สุขม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
8921เด็กหญิงปิ่นประภา รามจาตุม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9022เด็กหญิงผลาหนุน กุลมีม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9123เด็กหญิงพรนภัส เรืองฤทธิ์ม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9224เด็กหญิงพรรณปพร พราวศรีม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9325เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ วงวาฬม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9426เด็กหญิงวราภรณ์ ผันพลีม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
9527เด็กหญิงวิรัญชนา กันทองม.1/3นางสาวมุกดา บรรณบุบผานางพิศมัย นันทวิสิทธิ์นายทัศพันธ์ จันประทัด
961เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่จึงม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
972เด็กชายนภสินธุ์ ปลงใจม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
983เด็กชายภณัฐวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
994เด็กชายอดิสรณ์ น้ำคำเขียวม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1005เด็กชายอารยะ ว่องไวม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1016เด็กหญิงเบญจภรณ์ ภางามม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1027เด็กหญิงนิชากร ชิตวันม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1038เด็กหญิงปิ่นสุดา รอดคำทุยม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1049เด็กหญิงรติวรนันท์ สาริกม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
10510เด็กหญิงศิรภัสสร ศรียาม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
10611เด็กหญิงสิริอาภา รักไทยแสนทวีม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
10712เด็กหญิงอัจฉราพรรณ สายรัตน์ม.1/4นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยม
1081เด็กชายเชิดทรงศักดิ์ โสรถาวรม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1092เด็กชายญาณวรุต กลิ่นบัวม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1103เด็กชายแทน พฤกษาม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1114เด็กชายธนวัฒน์ วันม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1125เด็กชายธรรมคุณ สมฤทธิ์ม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1136เด็กชายธวัชชัย พวงเพชรม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1147เด็กชายพงศพัศ คำทองม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1158เด็กชายพฤตินันท์ ขุมทองม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1169เด็กชายภูริพัฒน์ ตั้งวิริยะวรกุลม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
11710เด็กชายวิวัฒน์ แสงโชติม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
11811เด็กชายอัษฎายุธ คำเสียงม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
11912เด็กหญิงขวัญทิพย์ วรบุตรม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12013เด็กหญิงณิชมน ทุมมาม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12114เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ศรีนอกม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12215เด็กหญิงธิดารัตน์ สาลีม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12316เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมชิตม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12417เด็กหญิงภัทรอนงค์ ขันงามม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12518เด็กหญิงธัญญ์นภัส พิริยะพรทวีเดชม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12619เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12720เด็กหญิงศุภิสรา สายโสภาม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12821เด็กหญิงสุพัชญา สุตะพันธ์ม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
12922เด็กหญิงสุพิชชา ฝังสิมมาม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
13023เด็กหญิงภัทรธิดา จักรคำม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
13124เด็กชายนิติรัฐการณ์ หมายสุขม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
13225เด็กหญิงปัทมาวดี ขัตโลม.2/1นางปราณีต ใจพรนางสาวฐิติพร มีเดชนางสาวจามจุรี ซำบุญมี
1331เด็กชายกีรติ รุมพลม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1342เด็กชายจักรภพ หิมะคุณม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1353เด็กชายณวพล ฉันไชย์ม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1364เด็กชายธนกฤต มูลทองม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1375เด็กชายธนวัฒน์ เกษกุลม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1386เด็กชายนนทกิตติ์ จิตจงม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1397เด็กชายนรบดี ศรีนามม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1408เด็กชายปภินวิช จารีรักษ์ม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1419เด็กชายปิ่นพงศ์ พรมคำม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14210เด็กชายวิศนุ ถนอมทองม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14311เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์ไกลม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14412เด็กหญิงกานต์สิรี เจริญศีรสมบัติม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14513เด็กหญิงชุติมา ศรีหาบุตรม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14614เด็กหญิงณัฐชา ทาเวชม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14715เด็กหญิงประภาสิริ คงสิมม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14816เด็กหญิงพรนภัส สาละม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
14917เด็กหญิงพรรณพษา สายสุวรรณม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15018เด็กหญิงแพรชมพู ไกรศรม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15119เด็กหญิงยุพา พิลึกนาม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15220เด็กหญิงรินลณี มหาพลดาม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15321เด็กหญิงลลินดา ไชยสุขม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15422เด็กหญิงสุขพาสันต์ ยิ่งรุ่งเรืองม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15523เด็กหญิงอารีรัตน์ จันษรจักรม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15624เด็กชายปรมินทร์ พิมพ์พัฒน์ม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
15725เด็กหญิงนิรชา นนท์ตาม.2/2นางสุพัตรา อินลีนางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์นายธนศักดิ์ ตยะพัตร์
1581เด็กชายกฤตยชญ์ ชุมสุขม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1592เด็กชายจักรายุทธ พึ่งแสงสุวรรณม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1603เด็กชายฐิติเนตย์ เวชกามาม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1614เด็กชายณัฐภัทร วันทะวีม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1625เด็กชายธนกฤต สีมาวันม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1636เด็กชายธีรวัจน์ ยาเคนม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1647เด็กชายภูวดล สุทธาบุญม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1658เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บุญน้อมม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1669เด็กชายศุภเสกข์ ศรีพันธ์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
16710เด็กหญิงกันตา พรรณโรจน์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
16811เด็กหญิงจริตา วงศ์สุธาม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
16912เด็กหญิงจุฑามาศ สายโนม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17013เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ศรีนนท์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17114เด็กหญิงญาณศารินทร์ กสาเลศม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17215เด็กหญิงญานิกา โสโพธิ์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17316เด็กหญิงฐิตาภา ศิริโสตร์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17417เด็กหญิงธัญชนก ดอกดวงม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17518เด็กหญิงธิติณัฐฏ์ ทาวะรมย์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17619เด็กหญิงนันทิกานต์ สมรัตน์ม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17720เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไทยแก้วม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17821เด็กหญิงประไพพัฒน์ ทีอุทิศม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
17922เด็กหญิงพัชราภรณ์ สักขีนาดีม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18023เด็กหญิงภัทราภรณ์ เดชะคำภูม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18124เด็กหญิงมณีรินทร์ แก้วลาม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18225เด็กหญิงรุจิกานต์ ปะนาทังม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18326เด็กหญิงสิริยาธร วงค์วันดีม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18427เด็กหญิงหทัยชนก ศรีเลิศม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
18528เด็กหญิงอภิญญา ศรีผ่องใสม.2/3นายปรมินทร์ แก้วดีนางรัตนาภรณ์ หัดโถ
1861เด็กชายชยานนท์ บุรัสการม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1872เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองสมบัติม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1883เด็กหญิงชฎาวรรณ ทองจันทร์ม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1894เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ไชยรบม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1905เด็กหญิงญาณิศา ไชยคำม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1916เด็กหญิงณิชชาภัทร คุณธนปิยกุลม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1927เด็กหญิงธารทิพย์ สีเชียงหาม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1938เด็กหญิงปภาพินท์ แผ้วไธสงม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
1949เด็กหญิงปัณฑิตา สุภาพม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
19510เด็กหญิงพนิชดา แดงบุญเรืองม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
19611เด็กหญิงพรชนก จึงตระกูลม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
19712เด็กหญิงยุถิกา พุ่มเพ็ชรม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
19813เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สีหะวงษ์ม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
19914เด็กหญิงศลิษา ทองดีม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
20015เด็กหญิงณฤดี เกษกุลม.2/4นางสาวอนัญญา ยอดจักร์Mrs.Teresa Pakiwag
2011เด็กชายกิตติพัฒน์ ยวงทองม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2022เด็กชายจิรพัฒน์ สมศรีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2033เด็กชายณัฐราวุฒิ ประเสริฐแก้วม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2044เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุภาพม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2055เด็กชายธนากร เจริญรัตน์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2066เด็กชายปภพ เสงี่ยมศักดิ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2077เด็กชายภูริทัต โพธิชัยม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2088เด็กชายภูริพัฒน์ คำหล้าม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2099เด็กชายรวิสุต ทองละมุลม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21010เด็กชายวุฒิชัย ยามไสยม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21111เด็กชายสุทัศน์ ถนอมใจม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21212เด็กชายสุริยะ ผาดาษม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21313เด็กชายอาชวิน สายเมืองม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21414เด็กชายเทวินทร์ นามรัตน์ศรีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21515เด็กชายอรรถวุฒิ อ่อนมาม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21616เด็กชายสุกฤษฎิ์ ดารากรณ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21717เด็กหญิงกรวิภา ก้อนแก้วม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21818เด็กหญิงจิราภา คำเสียงม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
21919เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุบูรณ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22020เด็กหญิงชนัญชิตา นุกิจม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22121เด็กหญิงญาณิกา เจริญศรีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22222เด็กหญิงญาณิศา จันดวงศรีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22323เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แสงหิรัญม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22424เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พรมศรีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22525เด็กหญิงวรางคณา อาษาดีม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22626เด็กหญิงศศิตา สุวรรณคำม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22727เด็กหญิงศุจิกา พิมกรณ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22828เด็กหญิงอรนาฏ กลองชัยม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
22929เด็กหญิงอิสราภรณ์ จุมพลพงษ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
23030เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทรีย์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
23131เด็กหญิงนาตญาภรณ์ ศิริบูรณ์ม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
23232เด็กชายธีรธรรม ยะประเภาม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
23333เด็กหญิงปิยนันท์ นักบุญม.3/1นางสุประวีณ์ ทานะ
2341เด็กชายทองแท่ง นิธิภุมภีม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2352เด็กชายธนากร ลำสมุทรม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2363เด็กชายปัณณธร สนธิเดชกุลม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2374เด็กชายพานทองแท้ บุญชิตม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2385เด็กชายภูวเนศวร์ บุญมาม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2396เด็กชายวชิรพงษ์ สุขสุวรรณม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2407เด็กชายวรพล วรรณาเจริญกุลม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2418เด็กชายศุภกร จันทำม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2429เด็กชายศุภฤกษ์ สมอหมอบม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24310เด็กชายสรวิชญ์ หมุนสิงห์ม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24411เด็กชายสานุสิทธิ์ คำผงม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24512เด็กชายหาญชัย สมภาวะม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24613เด็กชายเจนณรงค์ ชมชื่นม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24714เด็กชายชัยวัฒน์ คำเสียงม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24815เด็กหญิงเมธาวี พรหมลิกุลม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
24916เด็กหญิงญาณิศา บัวสุขม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25017เด็กหญิงณัชปภา โสรัสพัฒนวงศ์ศิริม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25118เด็กหญิงธนัญญาดา อินทร์นาม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25219เด็กหญิงปัณฑิตา บุญโตม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25320เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรดาม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25421เด็กหญิงศศิประภา ศรีใสม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25522เด็กหญิงศศิลักษณ์ ดวงจิตต์ม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25623เด็กหญิงศศิวิมล พลการม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25724เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วเกิดม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25825เด็กหญิงศิริวรรณ คำเสียงม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
25926เด็กหญิงสมิตานัน แซ่ล้อม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
26027เด็กหญิงสุวัชนา มังคะการม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
26128เด็กหญิงกัลยา แก้วนิมิตรม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
26229เด็กชายภาณุพงค์ เหมือนลาม.3/2นางเกศรา จันทร์แสงนางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์
2631เด็กชายณัฐยศ ภู่แม่นเขียนม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2642เด็กชายณัฐรัฐ วิลาม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2653เด็กชายธนศักดิ์ กลมพันธ์ม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2664เด็กชายนราธิวัฒน์ เจริญชัยม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2675เด็กชายปรมินทร์ พรมโสภาม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2686เด็กชายปุณณวิทย์ เครืออาจม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2697เด็กชายศรัณย์ รัตนนิตย์ม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2708เด็กชายอภิชาติ เกิดกล้าม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2719เด็กชายอัมรินทร์ ผันพลีม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27210เด็กหญิงขนิษฐากานต์ กิ่งทวยหาญม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27311เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล ใจหวังม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27412เด็กหญิงณัฐริกา ชนะมีม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27513เด็กหญิงดุนยาพร เศษคงม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27614เด็กหญิงนภัสวรรณ กุหลาบขาวม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27715เด็กหญิงนารีรัตน์ อุทาธรณ์ม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27816เด็กหญิงปิยะธิดา บัวหอมม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
27917เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษ์ทาม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
28018เด็กหญิงรัฐนันท์ ศรีสมพรม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
28119เด็กหญิงศิริมณี ไชยโพธิ์ม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
28220เด็กหญิงสิริวรรณ์ แก้วทองม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
28321เด็กหญิงอนงนาฎ นิสวงศ์ม.3/3นางกัญญารัตน์ พรหมคุณนายสรวิชญ์ สว่างภพ
2841เด็กชายธนภัทร กุลวงศ์ม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2852เด็กชายธวัชชัย บัวแก้วม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2863เด็กชายสิทธิพล ศรีดาเรียนม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2874เด็กชายอาทิตย์ ตรีสิทธิเชษฐ์ม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2885เด็กหญิงขวัญจิรา มิ่งขวัญม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2896เด็กหญิงจิรัชญา รุ่งคำม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2907เด็กหญิงณัฐมน สีดำม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2918เด็กหญิงณัฐริณี ศรีระษาม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2929เด็กหญิงมนัสชนก เย็นจิตโสมนัสม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
29310เด็กหญิงสุตาภัทร ไชยโชติม.3/4นางสาวบังอร ศรีเนตรนางอละสา เถาว์รินทร์
2941นายณัฎ ศรบุญทองม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
2952นายจิรัฏศรุต โรจน์พุฒิไชยม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
2963นายธิติกรณ์ ระวิชัยม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
2974นายกิตติพล กุลวงศ์ม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
2985นายณัฐชนัน ประไพรม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
2996นายนิติภูมิ ภูบุญทนม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
3007นางสาวกัญญาพัชร เข็มทองม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
3018นางสาวเกล้าฟ้า คำมุงคุลม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
3029นางสาวธัญชนก คำจันทร์ม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
30310นางสาวกนกพร เทียมทัศม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
30411นางสาวกนิษฐา ชาติเชื้อม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
30512นางสาวบุษราคัม แก้วมณีม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
30613นางสาวพลิศภัสร์ ภัททวัชรมงคลม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
30714นางสาวพิชชานันท์ บำรุงม.4/1ว่าที่ร้อยโทประหยัด หัดโถนางสาวจินดาพร แก้วคำ
3081นายณัฐวุฒิ ศรีบูรณ์ม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3092นายพิสิษฐ์ นามวิชัยม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3103นายภูธเนศ ไสวม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3114นายพีรวัส อุตมะม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3125นายจิรายุ ภูพวกม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3136นายพีรพล พะวงค์ม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3147นายเกรียงไกร แก้วกองม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3158นางสาวพิไลวรรณ ขนสุวรรณ์ม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3169นางสาวยุพาวดี แสนวงศ์ม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
31710นางสาวศศินิภา ศักดิ์ศรีม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
31811นางสาวภัทรวดี จันใดม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
31912นางสาวศกลวรรณ ศรีชาลีม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
32013นางสาวเรืองวรี เสนคำสอนม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
32114นางสาวณัฐติยา เกตขาวม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
32215นางสาวภัทราวดี เพียสุนาม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
32316นางสาวสุภาภัส พิมพ์พาวัตรม.4/2นางปาริชาติ กองวัสสกุลนีนางชิตพันธ มาตรคำจันทร์นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช
3241นายทวิช เสาร์จันทร์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3252นายนิติ สิงห์สิทธิ์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3263นายเมธี สุวรรณสิงห์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3274นายก้อง ชมภูบุตรม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3285นายจิรสิน จึงตระกูลม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3296นายวันเฉลิม พิมานแพงม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3307นายวายุ จันทรม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3318นายพัสกร เสี้ยวทองม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3329นายกิตติ ปินะสาม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33310นายพีรวิชญ์ มะลิรักษ์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33411นางสาวชนิภรณ์ บุญเนาว์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33512นางสาวดาริน คะมีม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33613นางสาวบุษกร บุตรศรีม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33714นางสาวประกายดาว มนทองม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33815นางสาวอังษณา โพธิจันทร์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
33916นางสาวกฤตพร ถิระโคตรม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
34017นางสาวใบเตย เสถียรกุลวงศ์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
34118นางสาวศุภวรรณ พรมเคนม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
34219นางสาวกานต์ธิรา เจริญชัยม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
34320นางสาวบัวชมพู คำทวีม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
34421นางสาวอารีรักษ์ พานจันทร์ม.4/3นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามนางจงรัก ประทุมชาติ
3451นายอธิพัชร์ พิริยะพรทวีเดชม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3462นายเศรษฐสิริ บุญศรีม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3473นายศรัณย์ วงษ์คำม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3484นายณัฐศักดิ์ กองแก้วม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3495นายนิธินันท์ ช่างสลักม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3506นางสาวชลดา ขันชัยม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3517นางสาวชัชฎาภรณ์ ไพยการม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3528นางสาวสิรภัทร แก้วหอมม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3539นางสาวอรณิชา จันทร์แจ่มม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35410นางสาวจิดาภา จันเหลืองม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35511นางสาวณัฐกุล ศรบุญทองม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35612นางสาวพรรณปพร บุญตาม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35713นางสาวศศิมาภรณ์ บุญทศม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35814นางสาวสิทธิณี จันทร์เหลืองม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
35915นางสาวสิริกานต์ สำราญล้ำม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36016นางสาวปนัดดา ทองละมุลม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36117นางสาวศวรรยา ดวนใหญ่ม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36218นางสาวณัฐวิภา ทิพย์อามาตย์ม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36319นางสาวปานขวัญ รอดคำทุยม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36420นางสาวมณีวรรณ สังข์ทองม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36521นางสาวสุจินตนา มนตรีวงษ์ม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36622นางสาวชนานันท์ บุษราคัมม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36723นางสาวปภาวรินทร์ ภู่วิไลย์ม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36824นางสาวพรุนศรี หนองหงอกม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
36925นางสาวพิมมาดา ยาทองไชยม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
37026นางสาวพีรยา โทรเลขม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
37127นางสาวรติรัตน์ โคตรภักดีม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
37228นายสิทธิพร จันทพันธ์ม.4/4นางสาววรรณภา ทองรองMr.Gordon Campbell
3731นายณัชพล อาภรณ์ศรีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3742นายณัฐพัชร์ สุวรรณศรีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3753นายธนภัทร ภิรมย์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3764นายพีรพัฒน์ ธรรมวัตรม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3775นายภานุวัฒน์ ขันธบุตรม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3786นายภูมิพัฒน์ การสูงเนินม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3797นายเมทะนี เพ็งแจ่มม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3808นายกฤษดา หยั่งบุญม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
3819นายจิตติชัย พิมพาม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38210นายณัทณเอก วังทองม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38311นายปิยพล นุแรมรัมย์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38412นายจักรพงศ์ พงษ์ปิยานุรัตน์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38513นายชัยวัฒน์ สอดศรีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38614นางสาวชนิดา บุตรมณีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38715นางสาวฐิติมา ดอนเหลือมม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38816นางสาวพรพิมล นาริตม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
38917นางสาวพิมลวรรณ วสุเลิศรัตนชัยม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39018นางสาวกมลวัลย์ บุตรไชยม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39119นางสาวฐิตาพร ทองไทยม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39220นางสาวปิยดา หฤแสงม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39321นางสาวกรกนก ธานีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39422นางสาวกชกร โฮมแพนม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39523นางสาวจิราภรณ์ มาถาวรม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39624นางสาวทิพย์วรรณ ค่ำคูณม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39725นางสาวรัตน์ติกา ดาทวีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39826นายศุภกร นุติประพันธ์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
39927นายอธิชล อนุพันธ์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40028นางสาวพิชชาภา ชัยชาญม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40129นางสาววิลาสินี สีใสม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40230นางสาวแพรวา บานเย็นม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40331นางสาวพฤกษา ย่านวารีม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40432นางสาวเพ็ญนภาพิชญ์ ธรรมวัตรม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40533นางสาวอติกานต์ วรรณวงษ์ม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
40634นางสาวณัฐฑริกา โคตรอาษาม.5/1นางสาวฎายิน ลีลา
4071นายธนชิต สุจริตม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4082นายวรภพ บุญคล้ายม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4093นายศราวุฒิ บุญคงม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4104นายณัฐพนธ์ กุลไธสงม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4115นายบัญญัติ ประมนต์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4126นายพชร ถิระโคตรม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4137นายภูมินทร์ ปลื้มใจม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4148นายรัตนตรัย ศรีวิชัยม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4159นายวีรพัชร ครองยุติม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
41610นายศุภชัย ถุงจันทร์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
41711นายสงคราม ไพพุฒม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
41812นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
41913นายศตคุณ สืบสาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42014นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42115นายอรรตพล คำเอี่ยมม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42216นางสาวอรญา ลำสมุทรม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42317นางสาวบุญธีรา แฝงบุญม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42418นางสาวณัฏฐนิช จรรยากรณ์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42519นางสาวพัชราภรณ์ หนูกองม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42620นางสาววรัญญา ติยะมัตม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42721นางสาวสุทธาสินี พระพรหมม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42822นางสาวภัทรพร ขวาวเดชม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
42923นางสาวชัญญานุช ศรีวงษาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43024นางสาวปนัดดา ศรีบริบูรณ์ม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43125นายณัฐทพงศ์ จันทรม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43226นายกริชศักดา สาขาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43327นายปฏิพล ทองปัญญาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43428นางสาวปิยธิดา ฉลาดเอื้อม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43529นางสาววิชญาพร นามภักดีม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43630นางสาวสุดารัตน์ เสสสุวรรณม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43731นางสาวกมลชนก ทะวงษาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43832นางสาวชฎาธาร ดอนวิชาม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
43933นางสาวพรนัชชา สมงามม.5/2นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดานายสุรศักดิ์ บุญมางามนายศุภชัย พิมทะปะทัง
4401นายทินภัทร บุษบาม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4412นายยุทธศาสตร์ บุญชิตม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4423นายอภิสิทธิ์ ศิริเทศม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4434นายฐิติภัทร พรหมคุณม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4445นายมินทราดา สุทธาบุญม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4456นายธนวิทย์ บรรลุศิลป์ม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4467นายนันทชา สมนึกม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4478นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหาม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4489นายวชิรวิทย์ บัวทองม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
44910นางสาวจิดาภา โสภาลีม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45011นางสาวฐิติมา พิมพาม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45112นางสาวฐิติชญา ดอกอินทร์ม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45213นางสาวปุณยาพร นวลศิริม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45314นางสาวนภัสสร ยกพลม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45415นางสาวจิราวดี ดอกคำม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45516นางสาวชญาณี โสโพธิ์ม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45617นายบุณยวัชร ระงับภัยม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
45718นายพฤติพงษ์ สุตะพันธ์ม.5/3นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองนายปิยะพงษ์ ป้องกัน
4581นางสาวนภัทรสรณ์ พราวแดงม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4592นางสาวปณิดา สิทธิคุณม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4603นางสาวปริชาติ บุญปัญญาม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4614นางสาววีรยา แก่นสารม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4625นางสาวพิมพ์วิชญาพร นันทสิงห์ม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4636นางสาวนภัส แก้วปัตตะม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4647นางสาวนภัสวันต์ ชมจันทร์ม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4658นางสาววัชราภรณ์ เขียวสวาทม.5/4นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่Mr.Tonny Felix Onyango
4661นายชนะทิพย์ กุลบุญญาม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4672นายปัณณพัฒน์ ศรีวิจัยม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4683นายวิศรุต ศรีใสม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4694นายศิริศักดิ์ เทพวงศ์ม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4705นายธีรภัทร วงษ์คำม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4716นายรัฐภูมิ ทองอ้มม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4727นางสาวกนิษฐา บุญศรีม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4738นางสาวธันยาภรณ์ ทะวงษาม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4749นางสาวสรัลพร บุญเนาว์ม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
47510นางสาวสุชานันท์ บุญตาม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
47611นางสาวอัยลดา ทองสุขม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
47712นางสาวภุมรัตน์ บุญเสริมม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
47813นางสาวสลิลทิพย์ ดวงจิตต์ม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
47914นางสาวจิราภรณ์ บุญรักษาม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
48015นางสาวชลลดา ไพรบึงม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
48116นางสาวนริศรา มะลิม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
48217นางสาวกิ่งมณี เมืองฮามม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
48318นางสาวธีรกานต์ มณีสารม.6/1นางสาวสมกมล มีดีนายคงกะพัน ชัยพร
4841นายวราวุธ ราโชติม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4852นายวิสา เกตุวุฒิม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4863นายภานุกฤษฏิ์ ตลับทองม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4874นายคฑาวุฒิ หินเงินม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4885นายอนิรุธ ลำสมุทรม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4896นายอัษฏาวุธ หวนคนึงม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4907นายคุปต์ สมพงษ์ม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4918นางสาวกมลวรรณ โพธิ์สาชัยม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4929นางสาวชัญญานุช ลายเมฆม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
49310นางสาวศรัณย์พร ศรีวรรณะม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
49411นางสาวศุทธินี แสงอ่วมม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
49512นางสาวณัฐธิดา พุ่มแก้วม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
49613นางสาวกรวรา ศรีหานามม.6/2นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4971นายปัณณวิชญ์ บุษบาม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4982นายศิริวัฒน์ ศิริวุฒิม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
4993นายอาทินันท์ ราชาอาจม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5004นายกฤตภัค ธรรมนุญม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5015นายธนาธิป จอมเกาะม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5026นายปกรณ์ มูลลิสารม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5037นายรวีวัฒน์ พรรณาภพม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5048นางสาวกชกร แหล่งหล้าม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5059นางสาวกนกรดา พรมโลกม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
50610นางสาวกรวีร์ พันธ์จันทร์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
50711นางสาวกุสุมาสว์ อาวะรุณม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
50812นางสาวชรินรัตน์ ไชยเสนาม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
50913นางสาวณัฏฐณิชา ผิวก่ำม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51014นางสาวพรรณบุปผา พานิคมม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51115นางสาวมนสิชา เสาร์จันทร์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51216นางสาวรดา ศิริโสตร์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51317นางสาวลักษิกา เคนประคองม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51418นางสาวเวทัย แหวนวงษ์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51519นางสาวอัจฉราพร บุญใสย์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51620นางสาวจุฑามาศ ช่วยศรีม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51721นางสาวฐิติพร นิยมม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51822นางสาวชัชชญา สายทรัพย์ม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
51923นางสาวกนกลักษณ์ พิลานม.6/3นายพิเชฐ อินลีนางประพิศ งางามนายศักดิ์ชัย อุไร
5201นายฉลองบุญ อรัญม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5212นายภูมิพัฒน์ พุ่มผกาม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5223นายสุทธินันท์ แดงบุญเรืองม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5234นายชินดนัย ฝังสิมมาม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5245นายอนพัทย์ บุญพบม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5256นายเธียรรัตม์ สะโสดาม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5267นายสกลภัทร ละมูลมอญม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5278นางสาวเบญจพร บุตรศรีม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
5289นางสาวอัญญรัตน์ บุญทศม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
52910นางสาววลัยภรณ์ นนท์นาทม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53011นางสาวธารญา เลิศศรีม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53112นางสาวปรายฟ้า ด้วงสูงเนินม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53213นางสาวปวีณา พนัสม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53314นางสาวภัควีนุช ศรีบูรณ์ม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53415นางสาวโชติกา มูลสุวรรณม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53516นางสาวกาญจนาภรณ์ โสรถาวรม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53617นางสาวพรชนก จงสำราญม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง
53718นางสาวอาทิตยา สุพรหมม.6/4นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลนางสาวกรประภา สระแก้วนายไกรสยาม น้อยมิ่ง