Hardware/Software

  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน มี จำนวน 3 ห้อง
    • ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 40 เครื่อง สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรภาษาไทย
    • ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 41 เครื่อง  (ครู 1 เครื่อง นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    • ห้องคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 40 เครื่อง  สำหรับนักเรียน ม.ต้น หลักสูตรภาษาไทย
  • โรงเรียนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ได้แก่
    • ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 40 เครื่อง  (นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรภาษาไทย + Software ลิขสิทธิ์
    • ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 41 เครื่อง  (ครู 1 เครื่อง นักเรียน 40 เรื่อง) สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ + Software ลิขสิทธิ์
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน
    • สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
    • สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    • สำนักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
    • สำนักงานฝ่ายวิชาการ
    • สำนักงานฝ่ายกิจการหอพัก
  • อุปกรณ์อื่นๆ
    • เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
    • ไมค์+ลำโพง สำหรับครูผู้สอน
    • ชุดหูฟัง
    • ระบบ Net Support School
  • การดูแลรักษาและการซ่อม
    • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าจากบริษัท แจ้งผ่านเว็บไซต์จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลภายใน 24-48 ชั่วโมง
    • เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แก้ไขเบื้องต้นก่อน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หากไม่สามารถแก้ไขได้จะจัดส่งร้านเพื่อซ่อมต่อไป
    • เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและส่วนบุคคล สามารถนำมาลงโปรแกรมใหม่ ลง OS ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าบริหาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1