สื่อการเรียนรู้ สว.ศก.

สื่อการเรียนรู้สร้างโดยครูและบุคลากร

สื่อการเรียนรู้สร้างโดยครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มสาระฯครูและบุคลากรรายวิชาสื่อการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารนางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญาเว็บไซต์รองฯ จิตรลดาเว็บไซต์รองฯ จิตรลดา
คณิตศาสตร์นายสรวิทย์ สว่างภาพคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3,4,6คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3,4,6
ภาษาไทยนางสาวสมกมล มีดีภาษาไทย ม.4ภาษาไทย ม.4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางสุพัตรา อินลีสังคมศึกษา ม.3สังคมศึกษา ม.3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางเกศรา จันทร์แสงสังคมศึกษา ม. 1-2สังคมศึกษา ม.1-2
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาสำหรับครูและผู้สนใจKnowledge Zone
ภาษาต่างประเทศนางสาวดวงสมร กาบมาลีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษานายศักดิ์ชัย อุไรสุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยาศาสตร์นายคงกระพัน ชัยพรเคมี ม.6เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เคมี
วิทยาศาสตร์นายคงกระพัน ชัยพรเคมี ม.6 เรื่อง ไฟฟ้าเคมีเซลล์กัลวานิก
ภาษาไทยนางสาวฐิติพร มีเดชภาษาไทยเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30244การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30244
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาคอมพิวเตอร์กราฟิก ง30242คอมพิวเตอร์กราฟิก (สำหรับ ม.4)
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาการสร้างเกมสร้างสรรค์ ง30243การสร้างเกมด้วย Construct 2 (สำหรับ ม.5)
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาคอมพิวเตอร์ ม.ปลายเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน ม.ปลาย
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101การสร้างและใช้งาน Google site
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาสำหรับครูและผู้สนใจการสร้างและใช้งาน Google Education
การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฎายิน ลีลาสำหรับครูและผู้สนใจการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ Zipgrade