นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

ศธ 04258/738 2019-02-11 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

ใส่ความเห็น