ด่วนที่สุด – ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561

ศธ 04258/530 2019-01-31 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561

ใส่ความเห็น