ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ที่ :
ศธ 04258/417
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
O-NET
เอกสาร :

ใส่ความเห็น