ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

ที่ :
ศธ 04258/0062
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์
เอกสาร :

ใส่ความเห็น