การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจบุคลากรครู:มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑”

ที่ :
ศธ 04258/6668
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
21 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจบุคลากรครู:มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑”
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
กลุ่มนิเทศฯ
เอกสาร :

ใส่ความเห็น