ด่วนที่สุด การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่ :
ที่ ศธ 04258/ว5872
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
13 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น