การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว5584
ประเภทหนังสือ :  ปกติ
วันที่ : 30 ต.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
http://www.mskyt28.info/document/1ae32ec0135fe879a25d62e575992312.pdf

ใส่ความเห็น