การอบรมแอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ ZipGrade

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการอบรมแอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ ZipGrade ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการส่งคะแนนช้าและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้แก่ครูผู้สอน โดยรับความความอนุเคราะห์จาก นางสาวฎายิน ลีลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนจากหลายกลุ่มสาระฯ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2561
——————
ถ่ายภาพ
ครูฐิติพร มีเดช
ครูดวงสมร กาบมาลี

ภาพกิจกรรมhttps://photos.app.goo.gl/NOtY6pMjquNCnB2M2

 

 

ใส่ความเห็น