เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียน

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2560

—————————

ประกาศสอบราคา : ดาวน์โหลด
ราคากลาง : ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ : ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น