ระเบียบ รร. ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน ปี พ.ศ. 2560

ระเบียบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่าด้วยความประพฤติและการลงโทษนักเรียน ปี พ.ศ. 2560

 

Downloadhttp://swsk.ac.th/2014/wp-content/uploads/2017/05/2560-swskrule.pdf

ใส่ความเห็น