ด่วนที่สุด แจ้งแผนผังการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

ที่ : ศธ 04258/725
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 6 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย)
เรื่อง : แจ้งแผนผังการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

 

2561-แจ้งแผนผังการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว

ใส่ความเห็น