นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์

นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ฝ่าย บริหารงานบุคคล
งานการเงิน
นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

file-page1 file-page2

ใส่ความเห็น