แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่ : ศธ 04258/ว647
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 31 ม.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวนโหลด : http://www.mskyt28.info/document/7d11ce757ad19262cf34b0cdae4b295e.pdf

 

2561-เปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดคณิตวิทย์

ใส่ความเห็น